direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening gezoneerd industrieterrein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL088-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan “Parapluherziening gezoneerd industrieterrein” met identificatie-

nummer NL.IMRO.1641.BPL088-VG01 van de gemeente Maasgouw;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

 

en verder in alfabetische volgorde:

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge

de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze

gronden;

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 geluidszoneringsplichtige inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een

bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

Hoofdstuk 2 ALGEMENE REGELS

Artikel 2 Anti-dubbelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere

bouwplannen buiten beschouwing.

 

Artikel 3 Algemene aanduidingsregels

3.1 Gebiedsaanduiding “geluidzone – gezoneerd industrieterrein”

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding “geluidzone - gezoneerd industrieterrein” zijn de

gronden mede bestemd voor het gezoneerde industrieterrein zoals bedoeld in artikel 1 van

de Wet geluidhinder. De geluidbelasting van de zoneplichtige inrichtingen dan wel niet-

zoneplichtige inrichtingen die zijn gelegen op de gronden van deze gebiedsaanduiding

worden toegerekend aan de geluidszone door deze mee te nemen in de

geluidsboekhouding van het ter plaatse gezoneerde industrieterrein.

Artikel 4 Overige regels

4.1 Relatie met onderliggend bestemmingplan

De in artikel 3 van deze regels geregelde gebiedsaanduiding alsmede hetgeen is geregeld

in de artikelen 2 en 6 van deze regels worden aan het onderliggende bestemmingsplan

toegevoegd terwijl de overige regels van dat bestemmingsplan ongewijzigd blijven.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht gebruik

5.1.1 Geoorloofd afwijkend gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

5.1.2 Verbod

Het is verboden het met het plan strijdige gebruik, bedoeld in lid 5.1.1 te veranderen of te

laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering

de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

5.1.3 Onderbreking van afwijkend gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 5.1.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik

daarna te hervatten of te laten hervatten.

5.1.4 Reeds afwijkend gebruik volgens voorheen geldend bestemmingsplan

Lid 5.1.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat

bestemmingsplan.

5.1.5 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik, als bedoeld in lid 5.1, leidt tot een

onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die op het

tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in

strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kunnen burgemeester en wethouders

ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht met een

omgevingsvergunning afwijken.

Artikel 6 Slotregels

6.1 Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan “Parapluherziening gezoneerd industrieterrein”.