direct naar inhoud van Regels
Plan: Afbouw planvoorraad woningbouw 2018
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL082-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Afbouw planvoorraad woningbouw 2018' met identificatienummer NL.IMRO.1641.BPL082-VG01 van de gemeente Maasgouw;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

en verder in alfabetische volgorde:

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 aan huis gebonden beroep

de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp technisch of hiermee gelijkstellend gebied dat door zijn beperkte omvang in een woning en de bijbehorende bouwwerken daarvan met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend door de feitelijke hoofdbewoner van de woning. Hieronder dienen in ieder geval niet te worden begrepen de uitoefening van ambachten en detailhandel;

1.6 bebouwing

één of meer gebouwen en/of overige bouwwerken;

1.7 bebouwingspercentage

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwperceel dan wel bouwvlak, zoals bepaald in de regels, aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.8 beperkt kwetsbaar object

een object zoals omschreven in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.9 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.10 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11 bevoegd gezag

een bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.12 bevoegdheden

afwijkingsbevoegdheid: de bevoegdheid volgens dit bestemmingsplan tot het bij een omgevingsvergunning afwijken van de planregels van het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 3.6, aanhef en onder c., van de Wet ruimtelijke ordening;

bevoegdheid tot stellen van nadere eisen: de bevoegdheid volgens dit bestemmingsplan van burgemeester en wethouders tot het stellen van nadere eisen ten opzichte van in het bestemmingsplan omschreven punten, zoals bedoeld in artikel 3.6, aanhef en onder d., van de Wet ruimtelijke ordening;

burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw;

1.13 bijbehorend bouwwerk

een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak;

1.14 bodemverstorende activiteiten

het plegen van ingrepen die de bestemming van de grond veranderen en/of waardoor het grondwaterpeil verandert of het uitvoeren van grondbewerkingen;

1.15 boorput

een put waarmee water aan de bodem kan worden onttrokken, water in de bodem kan worden gefilterd of die kan dienen als hulpmiddel om de grondwaterstand te registreren;

1.16 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, het vernieuwen, het veranderen of het vergroten van een bouwwerk;

1.17 bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.18 bouwlaag

een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw met een hoogte van minimaal 2,10 m en maximaal 3,20 m, dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.19 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.20 bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.21 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en overige bouwwerken zijn toegelaten;

1.22 bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.23 consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

het beroepsmatig uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid gericht op consumentverzorging geheel of overwegend door middel van handwerk en waarbij de omvang van de activiteiten in een woning en de daarbij behorende bijgebouwen zodanig is dat de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd en uitsluitend door de feitelijke hoofdbewoner van de woning wordt uitgeoefend. Hieronder dienen in ieder geval niet te worden begrepen de uitoefening van detailhandel (behoudens beperkte verkoop in het klein in het kader van het uitgeoefende beroep) alsmede prostitutie, seksinrichting en escortbedrijf;

1.24 dakopbouw

een ondergeschikte opbouw van het dakvlak van een gebouw, ten behoeve van voorzieningen zoals trappenhuizen, luchtbehandelings- en liftinstallaties;

1.25 dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder een belwinkel en internetcafé;

1.26 dove gevel

een bouwkundige constructie die een ruimte in een gebouw scheidt van de buitenlucht, waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een karakteristieke geluidswering – conform NEN 5077 – die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33dB (in geval van weg- en railverkeerslawaai), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij wijze van uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte, zoals omschreven in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

1.27 externe veiligheid

het voorkomen van de kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is;

1.28 evenement

een voor het publiek toegankelijke verrichting van het vermaak op het gebied van sport, muziek, kunst, hobby, tuin, vrije tijd en sociaal-cultureel vlak;

1.29 functieaanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar, ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.30 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.31 geluidsgevoelige objecten

woningen, geluidsgevoelige terreinen en andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

1.32 hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.33 horeca

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, te onderscheiden in de volgende categorieën:

horeca, categorie 1: 

een horecabedrijf, dat qua exploitatievorm aansluit bij winkelvoorzieningen en waar naast overwegend niet ter plaatse bereide kleinere etenswaren en in hoofdzaak alcoholvrije drank worden verstrekt;

 

horeca, categorie 2: 

een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden. Daaronder worden begrepen: cafetaria/snackbar, fastfood en broodjeszaken-lunchroom, konditorei, ijssalon/ijswinkel koffie en/of theeschenkerij, afhaal-centrum, eetwinkels, restaurant;

horeca, categorie 3: 

een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van (alcoholische) dranken voor consumptie ter plaatse, alsmede het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden, alsmede (in sommige gevallen) de gelegenheid biedt tot dansen; daaronder worden begrepen: café, bar, grand-café, eetcafé, danscafé, pubs, juice- en healthbar;

horeca, categorie 4: 

een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het bieden van vermaak en ontspanning (niet zijnde een recreatieve voorziening) en/of het geven van gelegenheid tot de dansbeoefening, al dan niet met levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en kleine etenswaren; daaronder worden begrepen: discotheek/dancing, nachtcafé en een zalencentrum (met nachtvergunning);

horeca, categorie 5: 

een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van nachtverblijf; daaronder worden begrepen: hotel, motel, pension en overige logiesverstrekkers;

1.34 kwetsbaar object

een object zoals omschreven in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.35 maaiveld

de bovenkant van een afgewerkt terrein dat een gebouw c.q. bouwwerk omgeeft;

1.36 maatschappelijk

doeleinden ten behoeve van onderwijs, openbaar bestuur, religieuze functies, overdekte sport- en spelaccommodaties, medisch-sociale functies, kinderopvang en culturele functies;

1.37 mantelzorg

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwilige basis en buiten organisatorisch verband;

1.38 ondergronds bouwwerk

een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen op ten minste 1,75 m beneden peil;

1.39 overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.40 overkapping

een overig bouwwerk dat is omsloten door maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak, waaronder begrepen een carport;

1.41 pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.42 peil

het peil is:

 • voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
 • in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld;

1.43 voortuin

tuin gelegen tussen de voorgevel van een hoofdgebouw en de openbare ruimte.

1.44 voorzieningen van algemeen nut

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, riolering, straatvoorzieningen waaronder voorzieningen voor afvalstoffen en straatmeubilair;

1.45 wet/wettelijke regelingen

indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald;

1.46 wonen

het houden van verblijf, het hebben - huren hieronder mede begrepen - van kamers of het gehuisvest zijn in een huis, evenwel met uitzondering van bewoning met een overwegend verzorgend karakter;

1.47 woning

een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor het huisvesten van één huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6 afstand tot de bouwperceelgrens

tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is;

2.7 ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Centrum

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

C Centrum (w) wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Centrum” (C) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding “wonen” (w), wonen;
 • b. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • c. bedrijven, die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 2 als genoemd in de Lijst van bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 1 van deze regels;
 • d. publieksgerichte maatschappelijke functies;
 • e. publieksgerichte cultuur en ontspanning;
 • f. publieksgerichte dienstverlening;
 • g. kantoor, publieksgericht met baliefunctie;
 • h. horeca in de categorieën 1, 2, 3 en 5;
 • i. recreatiewoningen;
 • j. ter plaatse van de functieaanduiding “cultuurhistorische waarden”, cultuurhistorische waarden;

en de daarbij behorende:

 • k. wegen en paden;
 • l. groenvoorzieningen;
 • m. parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het aantal woningen per bouwperceel mag niet toenemen. Hier geldt de situatie op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan als uitgangspunt.

3.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goot- en bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de maatvoering “maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)”;
 • b. voor zover de bestaande gebouwen niet voldoen aan het bepaalde onder a., zijn in afwijking hiervan de bestaande goot- en bouwhoogten van gebouwen toegestaan;
 • c. de voorgevel van het hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens.

3.2.3 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,30 m;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 m;
 • c. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken en overkappingen bedraagt:

totale oppervlakte per bouwperceel:
   
maximaal gezamenlijke oppervlakte:    
tot 250 m2     70 m2    
van 250 tot 500 m2     80 m2    
van 500 tot 750 m2     90 m2    
van 750 tot 1000 m2     100 m2    
van 1000 m2 en meer     130 m2    

3.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de maximale hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn 1 m bedraagt;
 • b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden en tot maximaal 30 m²;
 • c. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt 3 m.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. perifere detailhandel;
 • b. detailhandel in consumentenvuurwerk indien de opslag meer dan 2000 kilogram bedraagt en niet wordt voldaan aan de voorschriften van het Vuurwerkbesluit alsmede het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer;
 • c. verkoop van volumineuze goederen;
 • d. verkoop van gevaarlijke stoffen;
 • e. verkoop van artikelen die vallen onder de Opiumwet;
 • f. verkooppunten voor motorbrandstoffen;
 • g. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • h. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • i. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. afhankelijke woonruimte;
 • k. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijgebouwen betreft;
 • l. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • m. kamerbewoning;
 • n. parkeren in de voortuin.

Artikel 4 Dienstverlening

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

DV Dienstverlening (w) wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Dienstverlening” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. ter plaatse van de functieaanduiding “wonen” (w), wonen toegestaan tot een maximum van 2 wooneenheden;

en de daarbij behorende:

 • c. wegen en paden;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de maatvoering “maximum bebouwingspercentage (%)” een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven;
 • c. de maximale goothoogte van gebouwen bedraagt 6 m.

4.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel 1 m bedraagt;
 • b. de maximale hoogte van licht- en (vlaggen)masten bedraagt 8 m;
 • c. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m²;
 • d. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt 3 m.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • b. detailhandel;
 • c. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

4.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de functieaanduiding “wonen” (w) verwijderen, dan wel het aantal wooneenheden genoemd in artikel 4, lid 1, sub b. naar beneden bijstellen, met dien verstande dat deze wijziging uitsluitend mag plaatsvinden indien:

 • a. binnen 78 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen omgevingsvergunningaanvraag is ingediend voor het bouwen / oprichten van een woning, of;
 • b. indien binnen 104 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen woning is gebouwd / opgericht dan wel op dat moment in aanbouw is / in oprichting is.

Artikel 5 Groen

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

G Groen -

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Groen” (G) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplanting;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. voorzieningen van algemeen nut;
 • e. kunstwerken;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;

en de daarbij behorende:

 • h. parkeervoorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut en speelvoorzieningen worden gebouwd;
 • b. de maximum bouwhoogte bedraagt 3 m;
 • c. de maximum oppervlakte van voorzieningen van algemeen nut bedraagt 15 m².

5.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 1 m;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m;
 • c. overkappingen zijn niet toegestaan.

5.3 Specifieke gebruiksregels
5.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

Artikel 6 Horeca

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

H Horeca (h = 2) horeca tot en met categorie 2

(w) wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Horeca” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de functieaanduiding “horeca tot en met categorie 2” (h = 2), voor horeca tot en met categorie 2 van de horeca-categorieën als geregeld in artikel 1.33 van deze regels;
 • b. ter plaatse van de functieaanduiding “wonen” (w), wonen toegestaan tot een maximum van 2 wooneenheden;

en de daarbij behorende:

 • c. terrassen;
 • d. wegen en paden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de maatvoering “maximum bebouwingspercentage (%)” een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven;
 • c. de maximale goothoogte van gebouwen bedraagt 6 m, tenzij ter plaatse van de maatvoering “maximale goothoogte (m)” een andere maximale goothoogte is aangegeven;
 • d. de maximale bouwhoogte van gebouwen bedraagt 10 m, tenzij ter plaatse van de maatvoering “maximale bouwhoogte (m)” een andere maximale bouwhoogte is aangegeven.

6.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m bedraagt en dat de maximale bouwhoogte van terrasafscheidingen 1,50 m bedraagt;
 • b. de maximale bouwhoogte van (licht)masten bedraagt 8 m;
 • c. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m²;
 • d. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt 3 m.

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • b. detailhandel, met uitzondering van horecagerelateerde detailhandel;
 • c. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

6.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de functieaanduiding “wonen” (w) verwijderen, dan wel het aantal wooneenheden genoemd in artikel 6, lid 1, sub b. naar beneden bijstellen, met dien verstande dat deze wijziging uitsluitend mag plaatsvinden indien:

 • a. binnen 78 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen omgevingsvergunningaanvraag is ingediend voor het bouwen / oprichten van een woning, of;
 • b. indien binnen 104 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen woning is gebouwd / opgericht dan wel op dat moment in aanbouw is / in oprichting is.

Artikel 7 Maatschappelijk

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

M Maatschappelijk - (gz) gezondheidszorg

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Maatschappelijk” (M) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van activiteiten gericht op de medische, sociale en maatschappelijke dienstverlening;
 • b. ter plaatse van de functieaanduiding gezondheidszorg, tevens de huisvesting van 32 verpleegplaatsen;

en de daarbij behorende:

 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • e. voorzieningen van algemeen nut;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. voet- en fietspaden;
 • h. speelvoorzieningen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven;
 • c. de maximale bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt 12 m;
 • d. in afwijking van lid c. bedraagt de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw ter plaatse van de functieaanduiding gezondheidszorg 10 m.

7.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en van het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

7.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.2.1, aanhef en onder a., voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens ten behoeve van de bouw van portalen, entrees en erkers, mits de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt, de hoogte maximaal 3 m bedraagt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

7.5 Specifieke gebruiksregels
7.5.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. zelfstandige woonruimte;
 • b. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • c. detailhandel;
 • d. horeca;
 • e. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • f. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

Artikel 8 Tuin

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

T Tuin -

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Tuin” (T) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen bij aangrenzende woningen, inclusief bijbehorende verhardingen;

en de daarbij behorende:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. bermen en beplanting;
 • d. voet- en fietspaden;
 • e. een parkeervoorziening voor bij de woning;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. kunstwerken;
 • h. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen.

8.2 Bouwregels

Op deze gronden mag niet worden gebouwd.

8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

Artikel 9 Verkeer

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

V Verkeer (-)

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer” (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;

en de daarbij behorende:

 • d. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 • e. straatmeubilair;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. kunstwerken;
 • h. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • i. onderdoorgangen, zoals wild- en faunapassages en eco-voorzieningen;
 • j. oeververbindingen (bruggen).

9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut en speelvoorzieningen worden gebouwd;
 • b. de maximum bouwhoogte bedraagt 3 m;
 • c. de maximum oppervlakte van voorzieningen van algemeen nut bedraagt 15 m².

9.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m;
 • b. erf- en terreinafscheidingen en overkappingen zijn niet toegestaan.

9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

Artikel 10 Wonen

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Bouwaanduiding:

W Wonen [gs] gestapeld

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Wonen” (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;
 • c. ter plaatse van de bouwaanduiding “gestapeld” [gs], uitsluitend gestapelde woningen;

en de daarbij behorende:

 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. voet- en fietspaden;
 • i. speelvoorzieningen.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel, tenzij op de verbeelding een ander bebouwingspercentage is aangegeven.

10.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal woningen per bouwperceel mag niet toenemen;
 • b. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal 3 m uit de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. de maximum diepte van een hoofdgebouw bedraagt 12 m bij twee-aaneengebouwde, geschakelde en aaneengebouwde woningen en maximaal 15 m bij vrijstaande woningen;
 • d. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt:

bij vrijstaande woningen minimaal 3 m aan beide zijden;

bij twee-aan-een gebouwde, geschakelde en eindwoningen 3 m aan één zijde;

 • e. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de maatvoering “maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)” is aangegeven;
 • f. de maximum bouwhoogte ter plaatse van de bouwaanduiding “gestapeld” [gs] bedraagt 18,50 m.

10.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,50 m;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 m;
 • c. het bebouwingspercentage van 50% mag niet worden overschreden en zal bij het bepaalde onder d. in acht moeten worden genomen;
 • d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt:

Totale oppervlakte per bouwperceel:
   
Maximaal gezamenlijke oppervlakte:    
tot 250 m2     70 m2    
van 250 tot 500 m2     80 m2    
van 500 tot 750 m2     90 m2    
van 750 tot 1000 m2     100 m2    
van 1000 m2 en meer     130 m2     

10.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m.

10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en van het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

10.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.2.1, aanhef en onder a., en lid 10.2.2, aanhef en onder b., voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens ten behoeve van de bouw van portalen, entrees en erkers, mits de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt, de hoogte maximaal 3 m bedraagt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

10.5 Specifieke gebruiksregels
10.5.1 Aan huis gebonden beroepen

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen in woningen, is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. het oppervlak dat voor de uitoefening van het aan huis gebonden beroep wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • f. de uitoefening van huis gebonden beroepen is alleen toegestaan in de tussen de voor- en achtergevellijn gelegen bebouwing.
 • g. de uitoefening van huis gebonden beroepen is niet toegestaan in gestapelde woningen.

10.5.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. afhankelijke woonruimte;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
 • c. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • d. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten;
 • e. kamerbewoning;
 • f. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • g. detailhandel;
 • h. horeca;
 • i. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • k. parkeren in de voortuin.

10.6 Afwijken van de gebruiksregels
10.6.1 Aan huis gebonden beroepen gelegen achter de achtergevellijn

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonmilieu ter plaatse, de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.5.1, aanhef en onder f., en lid 10.5.2, aanhef en onder c., voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn, onder de volgende voorwaarden:

 • a. het oppervlak van de aanwezige bebouwing gelegen achter de achtergevellijn, dat gebruikt wordt voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • c. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • e. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

10.6.2 Consument verzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

Mist geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.5.2, aanhef en onder d., voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing dat voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • c. er wordt geen wezenlijke afbreuk gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
 • f. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • g. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • h. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

10.6.3 Mantelzorg

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van omwonende en bedrijven kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.5.2, aanhef onder a., b. en e., voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken van een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. op het perceel al een woning aanwezig is;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven;
 • d. per woning maximaal één ontheffing ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
 • e. inwoning dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben;
 • f. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte uitsluitend is toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
 • g. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning.

10.6.4 Parkeren in de voortuin

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.5.2, aanhef en onder k., voor het gebruik van de voortuin voor parkeren, met dien verstande dat:

 • a. de afstand tussen de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en/of bijgebouw en het openbaar gebied minimaal 6 m bedraagt;
 • b. het gebruik als parkeerplaats de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

Artikel 11 Wonen - Met bouwmogelijkheid

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

W-MB Wonen - Met bouwmogelijkheid (cw) cultuurhistorische waarden

Bouwaanduiding:

[sba-1] specifieke bouwaanduiding – 1

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Wonen - Met bouwmogelijkheid” (W-MB) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;
 • c. ter plaatse van de functieaanduiding “cultuurhistorische waarden” (cw), cultuurhistorische waarden;

en de daarbij behorende:

 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. voet- en fietspaden;
 • i. speelvoorzieningen.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel, tenzij op de verbeelding een ander bebouwingspercentage is aangegeven.

11.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal woningen per bouwperceel mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de maatvoering “maximum aantal wooneenheden” is aangegeven;
 • b. indien ter plaatse niet de maatvoering als bedoeld onder a. is gegeven, dan mogen ter plaatse geen hoofdgebouwen met een woonfunctie aanwezig zijn;
 • c. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal 3 m uit de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • d. de maximum diepte van een hoofdgebouw bedraagt 12 m bij twee-aaneengebouwde, geschakelde en aaneengebouwde woningen en maximaal 15 m bij vrijstaande woningen, terwijl deze regels niet gelden ter plaatse van de bouwaanduiding “specifieke bouwaanduiding – 1” [sba-1];
 • e. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt:

bij vrijstaande woningen minimaal 3 m aan beide zijden;

bij twee-aan-een gebouwde, geschakelde en eindwoningen 3 m aan één zijde;

 • f. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de maatvoering “maximum goot- en bouwhoogte (m)” is aangegeven.

11.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,50 m;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 m;
 • c. het bebouwingspercentage van 50% mag niet worden overschreden en zal bij het bepaalde onder d. in acht moeten worden genomen;
 • d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt:

Totale oppervlakte per bouwperceel:   Maximaal gezamenlijke oppervlakte:  
tot 250 m2   70 m2  
van 250 tot 500 m2   80 m2  
van 500 tot 750 m2   90 m2  
van 750 tot 1000m2   100 m2  
van 1000m2 en meer   130 m2  

11.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m.
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en van het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

11.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 11.2.1, aanhef en onder a., en in lid 11.2.2, aanhef en onder c., voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens ten behoeve van de bouw van portalen, entrees en erkers, mits de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt, de hoogte maximaal 3 m bedraagt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

11.5 Specifieke gebruiksregels
11.5.1 Aan huis gebonden beroepen

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen in woningen, is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. het oppervlak dat voor de uitoefening van het aan huis gebonden beroep wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • f. de uitoefening van huis gebonden beroepen is alleen toegestaan in de tussen de voor- en achtergevellijn gelegen bebouwing.
 • g. de uitoefening van huis gebonden beroepen is niet toegestaan in gestapelde woningen.

11.5.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. afhankelijke woonruimte;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
 • c. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • d. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten;
 • e. kamerbewoning;
 • f. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • g. detailhandel;
 • h. horeca;
 • i. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • k. parkeren in de voortuin.

11.5.3 Cultuurhistorische waarden

Alvorens omgevingsvergunning voor het bouwen te verlenen voor een bouwvoornemen ter plaatse van de functieaanduiding “cultuurhistorische waarden” (cw) wint het bevoegd gezag advies in bij de omgevingscommissie van de gemeente Maasgouw. Een omgevingsvergunning voor het bouwen kan pas worden verleend indien en nadat die commissie positief heeft geadviseerd. Op de gronden zijn de bepalingen van de Erfgoedwet dan wel de gemeentelijke monumentenverordening van toepassing.

11.6 Afwijken van de gebruiksregels
11.6.1 Aan huis gebonden beroepen gelegen achter de achtergevellijn

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonmilieu ter plaatse, de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 11.5.1, aanhef en onder f., en in lid 11.5.2, aanhef en onder c., voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn, onder de volgende voorwaarden:

 • a. het oppervlak van de aanwezige bebouwing gelegen achter de achtergevellijn, dat gebruikt wordt voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • c. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • e. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

11.6.2 Consument verzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 11.5.2, aanhef en onder d., voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing dat voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • c. er wordt geen wezenlijke afbreuk gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
 • f. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • g. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • h. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

11.6.3 Mantelzorg

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van omwonende en bedrijven kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 11.5.2, aanhef en onder a., b. en e., voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken van een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. op het perceel al een woning aanwezig is;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven;
 • d. per woning maximaal één ontheffing ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
 • e. inwoning dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben;
 • f. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte uitsluitend is toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
 • g. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning.

11.6.4 Parkeren in de voortuin

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 11.5.2, aanhef en onder k., voor het gebruik van de voortuin voor parkeren, met dien verstande dat:

 • a. de afstand tussen de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en/of bijgebouw en het openbaar gebied minimaal 6 m bedraagt;
 • b. het gebruik als parkeerplaats de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

11.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de maatvoering “maximum aantal wooneenheden” verwijderen dan wel naar beneden bijstellen, met dien verstande dat deze wijziging uitsluitend mag plaatsvinden indien:

 • a. binnen 78 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen omgevingsvergunningaanvraag is ingediend voor het bouwen / oprichten van een woning, of;
 • b. indien binnen 104 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen woning is gebouwd / opgericht dan wel op dat moment in aanbouw is / in oprichting is.

Artikel 12 Wonen - Zonder bouwmogelijkheid

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

W-ZB Wonen – Zonder bouwmogelijkheid -

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Wonen - zonder Bouwmogelijkheid” (W-ZB) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;

en de daarbij behorende:

 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • e. voorzieningen van algemeen nut;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. voet- en fietspaden;
 • h. speelvoorzieningen.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse zijn geen hoofdgebouwen toegestaan;
 • b. gebouwen (geen hoofdgebouwen zijnde) en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel, tenzij op de verbeelding een ander bebouwingspercentage is aangegeven.

12.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,50 m;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 m;
 • c. het bebouwingspercentage van 50% mag niet worden overschreden en zal bij het bepaalde onder d. in acht moeten worden genomen;
 • d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt:

Totale oppervlakte per bouwperceel:
   
Maximaal gezamenlijke oppervlakte:   
tot 250 m2     70 m2    
van 250 tot 500 m2     80 m2    
van 500 tot 750 m2     90 m2    
van 750 tot 1000 m2     100 m2    
van 1000 m2 en meer     130 m2    

12.2.3 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m.

12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en van het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

12.4 Specifieke gebruiksregels
12.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. afhankelijke woonruimte;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
 • c. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • d. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten;
 • e. kamerbewoning;
 • f. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • g. detailhandel;
 • h. horeca;
 • i. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • k. parkeren in de voortuin.

Artikel 13 Woongebied - Centrum Wessem

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

WG-CW Woongebied - Centrum Wessem -

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Woongebied - Centrum Wessem” (WG-CW) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;

en de daarbij behorende:

 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • e. voorzieningen van algemeen nut;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. voet- en fietspaden.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel.

13.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 10 wooneenheden;
 • b. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal 3 m uit de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. de maximale diepte van een hoofdgebouw bedraagt:

bij twee-aaneengebouwde, geschakelde en aaneengebouwde woningen maximaal 12 m;

bij vrijstaande woningen en patiowoningen maximaal 15 m;

 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,50 m.
 • e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.

13.2.3 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,30 m;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 m;
 • c. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken en overkappingen bedraagt:

Totale oppervlakte per bouwperceel:
   
Maximaal gezamenlijke oppervlakte:    
tot 250 m2     70 m2    
van 250 tot 500 m2     80 m2    
van 500 tot 750 m2     90 m2    
van 750 tot 1000 m2     100 m2    
van 1000 m2 en meer     130 m2    

13.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m.

13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en van het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

13.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 13.2.1, aanhef en onder a., voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens ten behoeve van de bouw van portalen, entrees en erkers, mits de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt, de hoogte maximaal 3 m bedraagt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

13.5 Specifieke gebruiksregels
13.5.1 Aan huis gebonden beroepen

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen in woningen, is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. het oppervlak dat voor de uitoefening van het aan huis gebonden beroep wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • f. de uitoefening van huis gebonden beroepen is alleen toegestaan in de tussen de voor- en achtergevellijn gelegen bebouwing.
 • g. de uitoefening van huis gebonden beroepen is niet toegestaan in gestapelde woningen.

13.5.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. afhankelijke woonruimte;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
 • c. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • d. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten;
 • e. kamerbewoning;
 • f. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • g. detailhandel;
 • h. horeca;
 • i. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • k. parkeren in de voortuin.

13.6 Afwijken van de gebruiksregels
13.6.1 Aan huis gebonden beroepen gelegen achter de achtergevellijn

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonmilieu ter plaatse, de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 13.5.1, aanhef en onder f., en lid 13.5.2, aanhef en onder c., voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn, onder de volgende voorwaarden:

 • a. het oppervlak van de aanwezige bebouwing gelegen achter de achtergevellijn, dat gebruikt wordt voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • c. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • e. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

13.6.2 Consument verzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

Mist geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 13.5.2, aanhef en onder d., voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing dat voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • c. er wordt geen wezenlijke afbreuk gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
 • f. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • g. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • h. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

13.6.3 Mantelzorg

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van omwonende en bedrijven kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 13.5.2, aanhef onder a., b. en e., voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken van een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. op het perceel al een woning aanwezig is;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven;
 • d. per woning maximaal één ontheffing ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
 • e. inwoning dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben;
 • f. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte uitsluitend is toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
 • g. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning.

13.6.4 Parkeren in de voortuin

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 13.5.2, aanhef en onder k., voor het gebruik van de voortuin voor parkeren, met dien verstande dat:

 • a. de afstand tussen de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en/of bijbehorend bouwwerk en het openbaar gebied minimaal 6 m bedraagt;
 • b. het gebruik als parkeerplaats de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

13.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het aantal wooneenheden, zoals genoemd in lid 13.2.2, aanhef en onder a., verwijderen dan wel naar beneden bijstellen, met dien verstande dat deze wijziging uitsluitend mag plaatsvinden indien:

 • a. binnen 78 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen omgevingsvergunningaanvraag is ingediend voor het bouwen / oprichten van een woning, of;
 • b. indien binnen 104 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen woning is gebouwd / opgericht dan wel op dat moment in aanbouw is / in oprichting is.

Artikel 14 Woongebied - Europlein

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

WG-E Woongebied - Europlein (m) maatschappelijk

(sv-pv) specifieke vorm van verkeer - parkeren in voortuin

Bouwaanduiding:

[sba-dg] specifieke bouwaanduiding – dove gevel

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Woongebied - Europlein” (WG-E) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;
 • c. ter plaatse van de functieaanduiding “maatschappelijk” (m), maatschappelijk;

en de daarbij behorende:

 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. openbare wegen;
 • f. ter plaatse van de functieaanduiding “specifieke vorm van verkeer – parkeren in voortuin” (sv-pv), parkeren in voortuin;
 • g. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • h. voorzieningen van algemeen nut;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. voet- en fietspaden;
 • k. speelvoorzieningen.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel, tenzij ter plaatse van de maatvoering “maximum bebouwingspercentage (%)” anders is aangegeven.

14.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de maatvoering “maximum aantal wooneenheden”;
 • b. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal 3 m uit de naar de weg gekeerde bouwgrens, dan wel de aangegeven gevellijn;
 • c. de maximum diepte van een hoofdgebouw bedraagt 12 m bij twee-aaneengebouwde, geschakelde en aaneengebouwde woningen, maximaal 15 m bij vrijstaande woningen en ter plaatse van de maatvoering “maximum bouwdiepte (m)” 18 m;
 • d. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt:
 • e. bij vrijstaande woningen minimaal 3 m aan beide zijden;
 • f. bij twee-aan-een gebouwde, geschakelde en eindwoningen 3 m aan één zijde;
 • g. het aantal bouwlagen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de maatvoering “maximum aantal bouwlagen” is aangegeven;
 • h. indien de woning wordt afgedekt met een kap bedraagt de dakhelling minimaal 30° en maximaal 60°.

14.2.3 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,50 m;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 m;
 • c. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken en overkappingen bedraagt:

Totale oppervlakte per bouwperceel:
   
Maximaal gezamenlijke oppervlakte:    
tot 250 m2     70 m2    
van 250 tot 500 m2     80 m2    
van 500 tot 750 m2     90 m2    
van 750 tot 1000 m2     100 m2    
van 1000 m2 en meer     130 m2    

14.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de maximum bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximum bouwhoogte hebben van 8 m.

14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en van het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

14.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 14.2.1, aanhef en onder a., voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens ten behoeve van de bouw van portalen, entrees en erkers, mits de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt, de hoogte maximaal 3 m bedraagt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

14.5 Specifieke gebruiksregels
14.5.1 Aan huis gebonden beroepen

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen in woningen, is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. het oppervlak dat voor de uitoefening van het aan huis gebonden beroep wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • f. de uitoefening van huis gebonden beroepen is alleen toegestaan in de tussen de voor- en achtergevellijn gelegen bebouwing.

14.5.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. afhankelijke woonruimte;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
 • c. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • d. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten;
 • e. kamerbewoning;
 • f. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • g. detailhandel;
 • h. horeca;
 • i. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • k. parkeren in de voortuin, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de functieaanduiding “specifieke vorm van verkeer - parkeren in voortuin” (sv-pv), waar parkeren voor de betreffende percelen in de voortuin wel is toegestaan.

14.5.3 Dove gevel

Het gebruik van de bebouwing voor wonen is enkel mogelijk indien de bebouwing ter plaatse van de bouwaanduiding “specifieke bouwaanduiding – dove gevel” [sba-dg] op de eerste verdieping (indien aanwezig) is voorzien van een dove gevel.

14.6 Afwijken van de gebruiksregels
14.6.1 Aan huis gebonden beroepen gelegen achter de achtergevellijn

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonmilieu ter plaatse, de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 14.5.1, aanhef en onder f., en lid 14.5.2, aanhef en onder c., voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn, onder de volgende voorwaarden:

 • a. het oppervlak van de aanwezige bebouwing gelegen achter de achtergevellijn, dat gebruikt wordt voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • c. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • e. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

14.6.2 Consument verzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

Mist geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 14.5.2, aanhef en onder d., voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing dat voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • c. er wordt geen wezenlijke afbreuk gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
 • f. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • g. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • h. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

14.6.3 Mantelzorg

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van omwonende en bedrijven kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 14.5.2, aanhef onder a., b. en e., voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken van een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. op het perceel al een woning aanwezig is;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven;
 • d. per woning maximaal één ontheffing ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
 • e. inwoning dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben;
 • f. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte uitsluitend is toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
 • g. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning.

14.6.4 Parkeren in de voortuin

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 14.5.2, aanhef en onder k., voor het gebruik van de voortuin voor parkeren, met dien verstande dat:

 • a. de afstand tussen de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en/of bijbehorend bouwwerk en het openbaar gebied minimaal 6 m bedraagt;
 • b. het gebruik als parkeerplaats de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

14.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de maatvoering “maximum aantal wooneenheden” verwijderen dan wel naar beneden bijstellen, met dien verstande dat deze wijziging uitsluitend mag plaatsvinden indien:

 • a. binnen 78 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen omgevingsvergunningaanvraag is ingediend voor het bouwen / oprichten van een woning, of;
 • b. indien binnen 104 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen woning is gebouwd / opgericht dan wel op dat moment in aanbouw is / in oprichting is.

 

Artikel 15 Woongebied - Meers

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

WG-M Woongebied – Meers -

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Woongebied - Meers” (WG-M) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. grondgebonden woningen;

en de daarbij behorende:

 • c. tuinen en erven;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. voet- en fietspaden;
 • i. speelvoorzieningen.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage voor de grondgebonden woningen mag niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel;
 • c. het aantal grondgebonden woningen mag niet meer bedragen dan 13.

15.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale diepte van een hoofdgebouw bedraagt 14 m bij twee-aaneengebouwde, geschakelde en aaneengebouwde woningen en maximaal 16 m bij vrijstaande woningen;
 • b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt:

bij vrijstaande woningen minimaal 3 m aan beide zijden;

bij geschakelde woningen 3 m aan één zijde;

 • c. de goot- en bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 6,50 respectievelijk 10,50 m.

15.2.3 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,50 m;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 m;
 • c. het bebouwingspercentage van 50% mag niet worden overschreden en zal bij het bepaalde onder d. in acht moeten worden genomen;
 • d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt:

Totale oppervlakte per bouwperceel:
   
Maximaal gezamenlijke oppervlakte:    
tot 250 m2     70 m2    
van 250 tot 500 m2     80 m2    
van 500 tot 750 m2     90 m2    
van 750 tot 1000 m2     100 m2    
van 1000 m2 en meer     130 m2    

15.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten, die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m.

15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en van het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

15.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.2.1, aanhef en onder a., voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens ten behoeve van de bouw van portalen, entrees en erkers, mits de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt, de hoogte maximaal 3,50 m bedraagt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

15.5 Specifieke gebruiksregels
15.5.1 Aan huis gebonden beroepen

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen in woningen, is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. het oppervlak dat voor de uitoefening van het aan huis gebonden beroep wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • f. de uitoefening van huis gebonden beroepen is alleen toegestaan in de tussen de voor- en achtergevellijn gelegen bebouwing.
 • g. de uitoefening van huis gebonden beroepen is niet toegestaan in gestapelde woningen.

15.5.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. afhankelijke woonruimte;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
 • c. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • d. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten;
 • e. kamerbewoning;
 • f. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • g. detailhandel;
 • h. horeca;
 • i. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • k. parkeren in de voortuin.

15.6 Afwijken van de gebruiksregels
15.6.1 Aan huis gebonden beroepen gelegen achter de achtergevellijn

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonmilieu ter plaatse, de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.5.1, aanhef en onder f., en lid 15.5.2, aanhef en onder c., voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn, onder de volgende voorwaarden:

 • a. het oppervlak van de aanwezige bebouwing gelegen achter de achtergevellijn, dat gebruikt wordt voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • c. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • e. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

15.6.2 Consument verzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

Mist geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.5.2, aanhef en onder d., voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing dat voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • c. er wordt geen wezenlijke afbreuk gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
 • f. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • g. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • h. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

15.6.3 Mantelzorg

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van omwonende en bedrijven kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.5.2, aanhef onder a., b. en e., voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken van een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. op het perceel al een woning aanwezig is;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven;
 • d. per woning maximaal één ontheffing ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
 • e. inwoning dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben;
 • f. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte uitsluitend is toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
 • g. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning.

15.6.4 Parkeren in de voortuin

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.5.2, aanhef en onder k., voor het gebruik van de voortuin voor parkeren, met dien verstande dat:

 • a. de afstand tussen de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en/of bijgebouw en het openbaar gebied minimaal 6 m bedraagt;
 • b. het gebruik als parkeerplaats de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

15.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het aantal grondgebonden woningen, zoals genoemd in lid 15.2.1, aanhef en onder c., verwijderen dan wel naar beneden bijstellen, met dien verstande dat deze wijziging uitsluitend mag plaatsvinden indien:

 • a. binnen 78 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen omgevingsvergunningaanvraag is ingediend voor het bouwen / oprichten van een woning, of;
 • b. indien binnen 104 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen woning is gebouwd / opgericht dan wel op dat moment in aanbouw is / in oprichting is.

Artikel 16 Woongebied - Reutsdael

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

WG-R Woongebied – Reutsdael -

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Woongebied - Reutsdael” (WG-R) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;

en de daarbij behorende:

 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • e. voorzieningen van algemeen nut;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. voet- en fietspaden;
 • h. speelvoorzieningen.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 60% van het bouwperceel;

16.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan 7 wooneenheden;
 • b. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. de maximale diepte van een hoofdgebouw bedraagt 12 m bij twee-aaneengebouwde, geschakelde en aaneengebouwde woningen en maximaal 15 m bij vrijstaande woningen;
 • d. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt:

bij vrijstaande woningen minimaal 3 m aan beide zijden;

bij twee-aan-een gebouwde, geschakelde en eindwoningen 3 m aan één zijde;

 • e. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de maatvoering “maximum goot- en bouwhoogte (m)” is aangegeven.

16.2.3 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,30 m;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 m;
 • c. het bebouwingspercentage van 60% mag niet worden overschreden;
 • d. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw dient minimaal 1 m en maximaal 3 m te bedragen;
 • e. de afstand tot de bouwgrens dient minimaal 1 m te bedragen;
 • f. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken en overkappingen bedraagt:

Totale oppervlakte per bouwperceel:
   
Maximaal gezamenlijke oppervlakte:    
tot 250 m2     70 m2    
van 250 tot 500 m2     80 m2    
van 500 tot 750 m2     90 m2    
van 750 tot 1000 m2     100 m2    
van 1000 m2 en meer     130 m2    

16.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m.

16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

16.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.2.1, aanhef en onder a., voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens ten behoeve van de bouw van portalen, entrees en erkers, mits de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt, de hoogte maximaal 3 m bedraagt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

16.5 Specifieke gebruiksregels
16.5.1 Aan huis gebonden beroepen

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen in woningen, is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. het oppervlak dat voor de uitoefening van het aan huis gebonden beroep wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • f. de uitoefening van huis gebonden beroepen is alleen toegestaan in de tussen de voor- en achtergevellijn gelegen bebouwing.
 • g. de uitoefening van huis gebonden beroepen is niet toegestaan in gestapelde woningen.

16.5.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. afhankelijke woonruimte;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
 • c. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • d. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten;
 • e. kamerbewoning;
 • f. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • g. detailhandel;
 • h. horeca;
 • i. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • k. parkeren in de voortuin.

16.6 Afwijken van de gebruiksregels
16.6.1 Aan huis gebonden beroepen gelegen achter de achtergevellijn

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonmilieu ter plaatse, de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.5.1, aanhef en onder f., en lid 16.5.2, aanhef en onder c., voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn, onder de volgende voorwaarden:

 • a. het oppervlak van de aanwezige bebouwing gelegen achter de achtergevellijn, dat gebruikt wordt voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • c. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • e. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

16.6.2 Consument verzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

Mist geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.5.2, aanhef en onder d., voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing dat voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • c. er wordt geen wezenlijke afbreuk gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
 • f. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • g. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • h. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

16.6.3 Mantelzorg

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van omwonende en bedrijven kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.5.2, aanhef onder a., b. en e., voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken van een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. op het perceel al een woning aanwezig is;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven;
 • d. per woning maximaal één ontheffing ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
 • e. inwoning dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben;
 • f. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte uitsluitend is toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
 • g. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning.

16.6.4 Parkeren in de voortuin

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.5.2, aanhef en onder k., voor het gebruik van de voortuin voor parkeren, met dien verstande dat:

 • a. de afstand tussen de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en/of bijgebouw en het openbaar gebied minimaal 6 m bedraagt;
 • b. het gebruik als parkeerplaats de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

16.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het aantal wooneenheden, zoals genoemd in lid 16.2.2, aanhef en onder a., verwijderen dan wel naar beneden bijstellen, met dien verstande dat deze wijziging uitsluitend mag plaatsvinden indien:

 • a. binnen 78 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen omgevingsvergunningaanvraag is ingediend voor het bouwen / oprichten van een woning, of;
 • b. indien binnen 104 weken na inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen woning is gebouwd / opgericht dan wel op dat moment in aanbouw is / in oprichting is.

Artikel 17 Woongebied - Schoolstraat

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

WG-SS Woongebied - Schoolstraat -

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Woongebied - Schoolstraat” (WG-SS) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;

en de daarbij behorende:

 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • e. voorzieningen van algemeen nut;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. voet- en fietspaden;
 • h. speelvoorzieningen.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 24 wooneenheden;
 • b. het hoofdgebouw op het bouwperceel mag worden opgericht als aaneengebouwde woning;
 • c. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal 3 m uit de naar het openbaar gebied gekeerde bouwgrens;
 • d. de maximale diepte van een hoofdgebouw bedraagt 10 m;
 • e. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt 2,50 m aan één zijde;
 • f. de maximale goothoogte bedraagt 7 m;
 • g. de maximale bouwhoogte bedraagt 10 m.

17.2.2 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, opstallen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,50 m;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 m;
 • c. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt:

Totale oppervlakte per bouwperceel:
   
Maximaal gezamenlijke oppervlakte:    
tot 250 m2     70 m2    
van 250 tot 500 m2     80 m2    
van 500 tot 750 m2     90 m2    
van 750 tot 1000 m2     100 m2    
van 1000 m2 en meer     130 m2    

17.2.3 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m.

17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

17.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.2.1, aanhef en onder c., voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens ten behoeve van de bouw van portalen, entrees en erkers, mits de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt, de hoogte maximaal 3 m bedraagt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

17.5 Specifieke gebruiksregels
17.5.1 Aan huis gebonden beroepen

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen in woningen, is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. het oppervlak dat voor de uitoefening van het aan huis gebonden beroep wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • f. de uitoefening van huis gebonden beroepen is alleen toegestaan in de tussen de voor- en achtergevellijn gelegen bebouwing.
 • g. de uitoefening van huis gebonden beroepen is niet toegestaan in gestapelde woningen.

17.5.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. afhankelijke woonruimte;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
 • c. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • d. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten;
 • e. kamerbewoning;
 • f. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • g. detailhandel;
 • h. horeca;
 • i. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • k. parkeren in de voortuin.

17.6 Afwijken van de gebruiksregels
17.6.1 Aan huis gebonden beroepen gelegen achter de achtergevellijn

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonmilieu ter plaatse, de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.5.1, aanhef en onder f., en lid 17.5.2, aanhef en onder c., voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn, onder de volgende voorwaarden:

 • a. het oppervlak van de aanwezige bebouwing gelegen achter de achtergevellijn, dat gebruikt wordt voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • c. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • e. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

17.6.2 Consument verzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

Mist geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.5.2, aanhef en onder d., voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing dat voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • c. er wordt geen wezenlijke afbreuk gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
 • f. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • g. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • h. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

17.6.3 Mantelzorg

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van omwonende en bedrijven kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.5.2, aanhef onder a., b. en e., voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken van een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. op het perceel al een woning aanwezig is;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven;
 • d. per woning maximaal één ontheffing ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
 • e. inwoning dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben;
 • f. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte uitsluitend is toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
 • g. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning.

17.6.4 Parkeren in de voortuin

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.5.2, aanhef en onder k., voor het gebruik van de voortuin voor parkeren, met dien verstande dat:

 • a. de afstand tussen de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en/of bijgebouw en het openbaar gebied minimaal 6 m bedraagt;
 • b. het gebruik als parkeerplaats de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

17.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het aantal wooneenheden, zoals genoemd in lid 17.2.1, aanhef en onder a., verwijderen dan wel naar beneden bijstellen, met dien verstande dat deze wijziging uitsluitend mag plaatsvinden indien:

 

 • a. voor het desbetreffende perceel / de desbetreffende percelen op 1 januari 2024 geen omgevingsvergunningaanvraag is ingediend voor het bouwen/oprichten van een woning, of;
 • b. voor het desbetreffende perceel / de desbetreffende percelen op 1 januari 2024 geen woning is gebouwd / opgericht dan wel op dat moment in aanbouw is / in oprichting is.

Artikel 18 Woongebied - Sleydal

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Bestemming: Functieaanduiding:

WG-S Woongebied - Sleydal -

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Woongebied - Sleydal” (WG-S) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;

en de daarbij behorende:

 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • e. voorzieningen van algemeen nut;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. voet- en fietspaden;
 • h. andere paden of wegen;
 • i. speelvoorzieningen.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel.

18.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 47 wooneenheden;
 • b. het hoofdgebouw op het bouwperceel mag worden opgericht als geschakelde woning, aaneengebouwde woning, halfvrijstaande woning of vrijstaande woning;
 • c. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal 3 m uit de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • d. de maximale diepte van een hoofdgebouw bedraagt 12 m bij twee-aaneengebouwde, geschakelde en aaneengebouwde woningen en maximaal 15 m bij vrijstaande woningen;
 • e. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt:

bij vrijstaande woningen minimaal 2,50 m aan beide zijden;

bij twee-aan-een gebouwde, geschakelde en eindwoningen 2,50 m aan één zijde;

 • f. de maximale goothoogte bedraagt 6,50 m;
 • g. de maximale bouwhoogte bedraagt 10 m;
 • h. het maximale aantal bouwlagen bedraagt 2.

18.2.3 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,50 m;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,50 m;
 • c. het bebouwingspercentage van 50% mag niet worden overschreden en zal bij het bepaalde onder d. in acht moeten worden genomen;
 • d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken en overkappingen bedraagt:

Totale oppervlakte per bouwperceel:
   
Maximaal gezamenlijke oppervlakte:    
tot 250 m2     70 m2    
van 250 tot 500 m2     80 m2    
van 500 tot 750 m2     90 m2    
van 750 tot 1000 m2     100 m2    
van 1000 m2 en meer     130 m2    

18.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt 3 m, met uitzondering van openbare verlichting en vlaggenmasten die een maximale bouwhoogte hebben van 8 m.

18.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

18.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 18.2.1, aanhef en onder a., voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bouwgrens ten behoeve van de bouw van portalen, entrees en erkers, mits de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt, de hoogte maximaal 3 m bedraagt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

18.5 Specifieke gebruiksregels
18.5.1 Aan huis gebonden beroepen

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen in woningen, is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. het oppervlak dat voor de uitoefening van het aan huis gebonden beroep wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • f. de uitoefening van huis gebonden beroepen is alleen toegestaan in de tussen de voor- en achtergevellijn gelegen bebouwing.
 • g. de uitoefening van huis gebonden beroepen is niet toegestaan in gestapelde woningen.

18.5.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. afhankelijke woonruimte;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
 • c. een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn;
 • d. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten;
 • e. kamerbewoning;
 • f. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • g. detailhandel;
 • h. horeca;
 • i. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • j. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • k. parkeren in de voortuin.

18.6 Afwijken van de gebruiksregels
18.6.1 Aan huis gebonden beroepen gelegen achter de achtergevellijn

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonmilieu ter plaatse, de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 18.5.1, aanhef en onder f., en lid 18.5.2, aanhef en onder c., voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in gebouwen gelegen achter de achtergevellijn, onder de volgende voorwaarden:

 • a. het oppervlak van de aanwezige bebouwing gelegen achter de achtergevellijn, dat gebruikt wordt voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • c. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • e. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

18.6.2 Consument verzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

Mist geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 18.5.2, aanhef en onder d., voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing dat voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt, bedraagt niet meer dan 35 m²;
 • c. er wordt geen wezenlijke afbreuk gedaan aan het woonkarakter van de woning en de woonomgeving;
 • d. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
 • e. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
 • f. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • g. er ontstaan geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ter plaatse;
 • h. aan de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse wordt geen afbreuk gedaan.

18.6.3 Mantelzorg

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van omwonende en bedrijven kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 18.5.2, aanhef onder a., b. en e., voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken van een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. op het perceel al een woning aanwezig is;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven;
 • d. per woning maximaal één ontheffing ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;
 • e. inwoning dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben;
 • f. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte uitsluitend is toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
 • g. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning.

18.6.4 Parkeren in de voortuin

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 18.5.2, aanhef en onder k., voor het gebruik van de voortuin voor parkeren, met dien verstande dat:

 • a. de afstand tussen de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en/of bijgebouw en het openbaar gebied minimaal 6 m bedraagt;
 • b. het gebruik als parkeerplaats de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

18.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het aantal wooneenheden, zoals genoemd in lid 18.2.2, aanhef en onder a., verwijderen dan wel naar beneden bijstellen, met dien verstande dat deze wijziging uitsluitend mag plaatsvinden indien:

 • a. voor het desbetreffende perceel / de desbetreffende percelen op 1 januari 2024 geen omgevingsvergunningaanvraag is ingediend voor het bouwen/oprichten van een woning, of;
 • b. voor het desbetreffende perceel / de desbetreffende percelen op 1 januari 2024 geen woning is gebouwd / opgericht dan wel op dat moment in aanbouw is / in oprichting is.

Artikel 19 Leiding - Gas

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Dubbelbestemming:

L-G Leiding - Gas

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Leiding - Gas” (L-G) aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse gasleiding en de daarbij behorende beschermingszone van de ondergrondse gasleiding.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen, mag niet worden gebouwd anders dan ten behoeve van deze bestemming.

19.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

19.2.3 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken geldt de regel, dat de maximale bouwhoogte 3 m bedraagt.

19.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.2 en toestaan dat binnen de beschermingszone van de ondergrondse gasleiding bouwwerken worden gebouwd, mits:

 • a. geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de gasleiding;
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder(s);
 • c. het bouwwerk geen kwetsbaar object is.

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.4.1 Verbod

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, het volgende werk of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakte-verhardingen;
 • b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
 • c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
 • e. diepploegen;
 • f. het rooien van bomen en diepwortelende beplanting;
 • g. het aanleggen van andere kabels en leidingen anders dan in de bestemmingsomschrijving aangegeven, en daarmee verband houdende constructies;
 • h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;
 • i. het permanent opslaan van goederen.

19.4.2 Voorwaarden voor verlening omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. er vindt geen aantasting plaats van het doelmatig functioneren van de gasleiding;
 • b. vooraf wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder(s);
 • c. het werk of de werkzaamheid is niet in strijd met de bestemmingsomschrijving als gegeven in lid 19.1 of krachtens deze gestelde eisen, een beheersverordening dan wel met een voorbereidingsbesluit;
 • d. voor het werk of de werkzaamheid is een vergunning ingevolge de Erfgoedwet of gemeentelijke monumentenverordening vereist en deze is verleend indien zulks vereist is;
 • e. het werk of de werkzaamheid is niet in strijd met de regels gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of bij of krachtens het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

19.4.3 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 19.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

Artikel 20 Waarde - Archeologie

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Dubbelbestemming:

WR-A Waarde - Archeologie

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Waarde - Archeologie” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Bouwen volgens de onderliggende bestemming

Indien op grond van de bouwregels van de onderliggende bestemming bouwwerken worden gebouwd, dan zijn deze op grond van de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” toegestaan, mits:

 • a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;
 • b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport genoemd onder a, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische waarden in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties;
 • c. het bepaalde onder a. en b. is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
 • b. een bouwwerk met een oppervlakte, waarvoor in de onderstaande tabel bepaald is dat voor een dergelijk bouwwerk geen rapport als bedoeld onder a. vereist is, alsmede
 • c. een bouwwerk met graafwerkzaamheden, waarvoor in de onderstaande tabel bepaald is dat voor een dergelijke graafwerkzaamheden geen rapport als bedoeld onder a. vereist is, en voorts zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.

AMK- terreinen en archeologische monumenten *   Gebieden met een hoge archeologische verwachting *   Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting *   Gebieden met een lage archeologische verwachting *  
Niet dieper dan 30 cm en met een oppervlakte niet groter dan 100 m²     Niet dieper dan 50 cm en met een oppervlakte niet groter dan 1.000 m²   Niet dieper dan 50 cm en met een oppervlakte niet groter dan 2.500 m²   Niet dieper dan 30 cm en met een oppervlakte niet groter dan 10.000 m²  

(*) zoals aangegeven op de in de Bijlage 2 van deze regels opgenomen gemeentelijke Archeologische waarden- en verwachtingenkaart.

20.2.2 Voorwaarden aan de omgevingsvergunning voor bouwen

Indien uit het in lid 20.2.1, aanhef en onder a., genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden aan die omgevingsvergunning voor bouwen:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

20.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
20.3.1 Verbod

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren die voorkomen in de onderstaande opsomming:

 • a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden gerekend: afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • b. het ophogen van de bodem;
 • c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op één of andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond;
 • d. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen, parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • e. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • f. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 • g. het aanleggen of rooien van bos, boomgaard of houtgewas waarbij stobben worden geplaatst of verwijderd op een grotere diepte dan het aantal cm, zoals bepaald in de onderstaande tabel;
 • h. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

AMK- terreinen en archeologische monumenten *   Gebieden met een hoge archeologische verwachting *   Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting *   Gebieden met een lage archeologische verwachting *  
Niet dieper dan 30 cm en met een oppervlakte niet groter dan 100 m²     Niet dieper dan 50 cm en met een oppervlakte niet groter dan 1.000 m²   Niet dieper dan 50 cm en met een oppervlakte niet groter dan 2.500 m²   Niet dieper dan 30 cm en met een oppervlakte niet groter dan 10.000 m²  

(*) zoals aangegeven op de in Bijlage 2 van deze regels opgenomen gemeentelijke Archeologische waarden- en verwachtingenkaart.

20.3.2 Voorwaarden voor verlening omgevingsvergunning

De in lid 20.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. de aanvrager van de vergunning een rapport conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;
 • b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport genoemd onder a., door de werken of werkzaamheden niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de aanlegvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische waarden in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de werken en werkzaamheden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties;
 • c. het bepaalde onder a. en b. is niet van toepassing, indien de uit te (laten) voeren werken en werkzaamheden betrekking hebben op één of meer van de volgende werken en werkzaamheden:
 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande werken en werkzaamheden, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de eventueel bestaande fundering;
 • b. een werk dan wel werkzaamheid met een oppervlakte, waarvoor in de onderstaande tabel bepaald is dat voor een dergelijk bouwwerk geen rapport als bedoeld onder a., vereist is; alsmede
 • c. een bouwwerk met graafwerkzaamheden, waarvoor in de onderstaande tabel bepaald is dat voor een dergelijke graafwerkzaamheden geen rapport als bedoeld onder a., vereist is.

AMK- terreinen en archeologische monumenten *   Gebieden met een hoge archeologische verwachting *   Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting *   Gebieden met een lage archeologische verwachting *  
Niet dieper dan 30 cm en met een oppervlakte niet groter dan 100 m²     Niet dieper dan 50 cm en met een oppervlakte niet groter dan 1.000 m²   Niet dieper dan 50 cm en met een oppervlakte niet groter dan 2.500 m²   Niet dieper dan 30 cm en met een oppervlakte niet groter dan 10.000 m²  

(*) zoals aangegeven op de in Bijlage 2 van deze regels opgenomen gemeentelijke Archeologische waarden- en verwachtingenkaart.

 • d. het werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden is niet in strijd met de doeleindenomschrijving van het bestemmingsplan, of krachtens zodanige plannen gestelde eisen, een beheersverordening dan wel met een voorbereidingsbesluit;
 • e. voor het werk of de werkzaamheid een vergunning ingevolge de Erfgoedwet of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze is verleend indien zulks vereist is;
 • f. het werk of de werkzaamheid is niet in strijd met de regels gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of bij of krachtens het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

20.3.3 Uitzonderingen vergunningsplicht

Het in lid 20.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
 • b. reeds in uitvoering waren op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

20.3.4 Voorwaarden aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Aan de in lid 20.3.1 genoemde omgevingsvergunning kunnen burgemeester en wethouders de volgende voorwaarden worden verbonden indien uit het in 20.3.2, aanhef en onder i., genoemde rapport blijkt, dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kunnen worden verstoord:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken en werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

Artikel 21 Waarde - Beschermd stadsgezicht

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Dubbelbestemming:

WR-BES Waarde - Beschermd stadsgezicht

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Waarde - Beschermd stadsgezicht” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van het stadsgezicht in cultuurhistorische, beeldkwalitatieve, bouwkundige of anderszins ruimtelijke zin.

De gronden waarop de dubbelbestemming rust mogen worden gebruikt volgens de regels van de onderliggende bestemming, mits:

 • a. het gebruik van de onderliggende bestemming niet in strijd is met de hierna gegeven regels van de dubbelbestemming; en
 • b. het gebruik van de onderliggende bestemming niet zodanig is dat daarmee de verwezenlijking van de dubbelbestemming of het gebruik van die dubbelbestemming in de toekomst onmogelijk wordt gemaakt, wordt bemoeilijkt of wordt beperkt.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Bouwen volgens de dubbelbestemming

Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd die geen gebouwen zijn en die nodig zijn voor het behoud of het herstel van het beschermd stadsgezicht en voor het behoud of herstel van het cultuurhistorisch evenwicht daarin.

21.2.2 Bouwen volgens de onderliggende bestemming

Op de gronden mogen bouwwerken worden gebouwd volgens de regels van de onderliggende bestemming die op die gronden rust, mits het beschermd stadsgezicht en het cultuurhistorisch evenwicht daarin daarmee niet worden aangetast.

21.2.3 Advies over de omgevingsvergunning voor het bouwen

Alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen te verlenen als bedoeld in leden 21.2.1 of 21.2.2, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de omgevingscommissie van de gemeente Maasgouw. Het schriftelijk advies betreft in het bijzonder:

 • a. de vraag of door het verlenen van de bouwvergunning het belang van de dubbelbestemming niet onevenredig wordt geschaad; en
 • b. de inhoud, strekking en uitvoerbaarheid van de eventueel te stellen voorwaarden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen.

21.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen aan de plaatsing, kapvorm, verschijningsvorm, dakhellingen, lineaire afmetingen, oppervlaktematen en inhoudsmaten van de gebouwen die volgens de onderliggende bestemming zijn toegestaan, met als doel dat met die nadere eisen een zo goed mogelijke uitvoering van het bestemmingsplan wordt gewaarborgd met het oog op het behoud en het herstel van het beschermd stadsgezicht en het behoud of het herstel van het cultuurhistorisch evenwicht van het beschermd stadsgezicht, en wel onder de volgende voorwaarden:

 • a. de nader geëiste afmetingen mogen niet meer dan 15% afwijken van de afmetingen die voor de gebouwen op grond van de onderliggende bestemming zijn voorgeschreven, dan wel van de bestaande situatie op het tijdstip waarop de nadere eisen van kracht worden;
 • b. alvorens nadere eisen te stellen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de omgevingscommissie van de gemeente Maasgouw;
 • c. het schriftelijk advies betreft in het bijzonder de vraag of door de nadere eisen het belang van de dubbelbestemming niet onevenredig wordt geschaad.

21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.4.1 Verbod

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren die voorkomen in de onderstaande opsomming:

 • a. het slopen van gebouwen en andere bouwwerken anders dan voor de effectuering van een bouwvergunning;
 • b. het verven van gevels, ramen, deuren, luiken en/of sieronderdelen;
 • c. het wijzigen en/of herstellen van gevels, ramen, deuren, luiken, sieronderdelen en/of dakbedekking;
 • d. het pleisteren van gevels;
 • e. het opslaan, deponeren, lozen en/of storten van al dan niet afgedankte en/of aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en/of producten, alsmede het aanleggen en/of inrichten van opslag-, stort- en/of bergplaatsen;
 • f. het rooien van bomen, hagen en andere beplanting, niet behorende tot het normale onderhoud, anders dan nodig is voor de uitvoering van een rechtsgeldige omgevingsvergunning;
 • g. het verwijderen, wijzigen en/of aanleggen van de verharding c.q. bestrating van de als bestemming 'Verkeer' aangewezen gronden;
 • h. het verwijderen, wijzigen en/of aanleggen van verharding c.q. bestrating op de als bestemming “Wonen” aangewezen gronden;
 • i. het dempen van beken, sloten en/of andere waterlopen;
 • j. het afgraven en/of ophogen van gronden;
 • k. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse leidingen;

21.4.2 Voorwaarden voor verlening omgevingsvergunning

De in lid 21.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. het werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden is niet in strijd met de doeleindenomschrijving van het bestemmingsplan, of krachtens zodanige plannen gestelde eisen, een beheersverordening dan wel met een voorbereidingsbesluit;
 • b. voor het werk of de werkzaamheid een vergunning ingevolge de Erfgoedwet of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze is verleend indien zulks vereist is;
 • c. het werk of de werkzaamheid is niet in strijd met de regels gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of bij of krachtens het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

21.4.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden mogen voorwaarden worden verbonden mits daarover vooraf schriftelijk advies is gevraagd aan de commissie als bedoeld in lid 21.4.4.

In ieder geval als de werken of werkzaamheden direct of indirect de verstoring van de beeldkwaliteit van het beschermd stadsgezicht en de daartoe behorende bouwwerken in cultuurhistorische of bouwkundige zin tot gevolg hebben, verbinden burgemeester en wethouders aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de voorwaarde dat:

 • a. wordt aangelegd op de wijze die door of vanwege burgemeester en wethouders tijdens het verrichten van de werken of de werkzaamheden wordt aangegeven;
 • b. de werken of werkzaamheden worden begeleid door een door burgemeester en wethouders aangewezen deskundige op het gebied van monumenten en cultuurhistorische waarden in het algemeen, aan wiens instructies tijdens het aanleggen gevolg dient te worden gegeven.

21.4.4 Advies over de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Alvorens omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te verlenen winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de monumentencommissie van de gemeente Maasgouw.

Het schriftelijk advies betreft in het bijzonder:

 • a. de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden het belang van de dubbelbestemming niet onevenredig wordt geschaad; en
 • b. de inhoud, strekking en uitvoerbaarheid van de eventueel te stellen voorwaarden aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

21.4.5 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 21.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

21.4.6 Toelaatbaarheid van de werken of werkzaamheden

De werken of werkzaamheden die onder het aanlegverbod vallen, zijn slechts toelaatbaar voorzover het belang dat met de dubbelbestemming wordt gediend, in het bijzonder de karakteristiek van het dorpsbeeld, hierdoor niet onevenredig wordt benadeeld.

21.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
21.5.1 Verbod

Voor het slopen van een bouwwerk is een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien het belang dat met de dubbelbestemming wordt gediend, in het bijzonder de ruimtelijke karakteristiek van het dorpsbeeld, hierdoor niet onevenredig wordt benadeeld.

21.5.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Aan de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk mogen voorwaarden worden verbonden mits daarover vooraf schriftelijk advies is gevraagd aan de commissie als bedoeld in lid 21.5.3

In ieder geval als het slopen direct of indirect de verstoring van de beeldkwaliteit van het beschermd stadsgezicht en de daartoe behorende bouwwerken in cultuurhistorische of bouwkundige zin tot gevolg hebben, verbinden burgemeester en wethouders aan de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk de voorwaarde dat:

 • a. wordt aangelegd op de wijze die door of vanwege burgemeester en wethouders tijdens het verrichten van de werken of de werkzaamheden wordt aangegeven;
 • b. het slopen worden begeleid door een door burgemeester en wethouders aangewezen deskundige op het gebied van monumenten en cultuurhistorische waarden in het algemeen, aan wiens instructies tijdens het aanleggen gevolg dient te worden gegeven.

21.5.3 Advies over de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Alvorens omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk te verlenen winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de omgevingscommissie van de gemeente Maasgouw. Het schriftelijk advies betreft in het bijzonder:

 • a. de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk het belang van de dubbelbestemming niet onevenredig wordt geschaad; en
 • b. de inhoud, strekking en uitvoerbaarheid van de eventueel te stellen voorwaarden aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

Artikel 22 Waterstaat - Waterbergend rivierbed

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Dubbelbestemming:

WS-WBR Waterstaat - Waterbergend rivierbed

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Waterstaat - Waterbergend rivierbed” aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor een waterbergende functie.

22.2 Bouwregels

Op de gronden zoals bedoeld in lid 22.1 mag niet worden gebouwd.

22.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van het waterbergend rivierbed kan het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2 en toestaan dat op de gronden binnen deze bestemming, mede conform de onderliggende bestemming, wordt gebouwd, mits gehoord Rijkswaterstaat. Hierbij wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • a. er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
 • b. er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit;
 • c. er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is; en
 • d. de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen worden duurzaam gecompenseerd, waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen verzekerd zijn.

22.4 Specifieke gebruiksregels

Op de gronden zoals genoemd in lid 22.1 is het niet toegestaan om werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren.

22.5 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van het waterbergend rivierbed kan het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.4 en toestaan dat op de gronden binnen deze bestemming, mede conform de onderliggende bestemming, werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden worden uit te voeren, mits gehoord Rijkswaterstaat. Hierbij wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • a. er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
 • b. er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit;
 • c. er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is; en
 • d. de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen worden duurzaam gecompenseerd, waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen verzekerd zijn.

22.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.6.1 Verbod

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren die voorkomen in de onderstaande opsomming:

 • a. het verwijderen van houtopstanden;
 • b. het ontgronden, diepwoelen, diepploegen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
 • c. het aanbrengen van verhardingen;
 • d. het aanbrengen van ondergrondse leidingen;
 • e. het aanleggen van inundatiegebieden, retentiegebieden en retentievijvers;
 • f. het graven of dempen, verdiepen of verbreden van beken, sloten of daarmee gelijk te stellen waterlopen;
 • g. het aanplanten van bomen en/of houtgewas over een oppervlakte van meer dan 50 m²;
 • h. het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden;
 • i. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en het educatief medegebruik;
 • j. het aanleggen van ligplaatsen voor vaartuigen;
 • k. het aanbrengen van drainage;
 • l. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.

22.6.2 Voorwaarden voor verlening vergunning

De in lid 22.6.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. het werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden is niet in strijd met de doeleindenomschrijving van het bestemmingsplan, of krachtens zodanige plannen gestelde eisen, een beheersverordening dan wel met een voorbereidingsbesluit;
 • b. voor het werk of de werkzaamheid een vergunning ingevolge de Erfgoedwet of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze is verleend indien zulks vereist is;
 • c. het werk of werkzaamheid is niet in strijd met de regels gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening of bij of krachtens het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

22.6.3 Uitzonderingen

Het onder lid 22.6.1 bepaalde is niet van toepassing voor:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende vergunning, ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd.

 

22.6.4 Toelaatbaarheid

De in lid 22.6.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvoor, hetzij direct hetzij, indirect te verwachten gevolgen de in lid 22.1 genoemde doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

Voor zover het betreft een vergunning waarbij de waterhuishouding, waterberging en/of de waterafvoer in het geding is wordt vooraf Rijkswaterstaat gehoord.

Artikel 23 Waterstaat - Waterkering

AANDUIDINGEN OP PLANVERBEELDING:

Dubbelbestemming:

WS-WK Waterstaat - Waterkering

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Waterstaat - Waterkering" aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de inrichting en het onderhoud van waterstaatkundige werken, in het bijzonder een primaire waterkering.

23.2 Bouwregels

Op en in gronden als bedoeld in lid 23.1 gronden mogen uitsluitend worden opgericht overige bouwwerken die nodig zijn voor het behoud en onderhoud van de waterkering, met een hoogte van maximaal 3 m.

23.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de waterkering, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 23.2 voor het oprichten van bouwwerken, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. bebouwing is mogelijk op grond van de onderliggende bestemming;
 • b. burgemeester en wethouders winnen advies in bij de waterkeringbeheerder.

23.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor en/of als:

 • a. opslag-, stort- en of lozingsplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen, grond, stoffen en materialen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het aanbrengen van afbeeldingen of tekens voor commerciële doeleinden.

23.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
23.5.1 Verbod

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren die voorkomen in de onderstaande opsomming:

 • a. het ontginnen, het bodem verlagen, het afgraven, het ophogen en/of het egaliseren van de gronden;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het verwijderen of verstoren van de natuurlijke vegetatie en het scheuren of frezen van natuurlijke graslandvegetaties;
 • d. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande waterlopen;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • f. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewassen;
 • g. het verrichten van exploratieboringen en andere onderzoekingen naar bodemschatten, alsmede het slaan van waterputten of -bronnen ten behoeve van de drinkwaterwinning;
 • h. het bebossen of aanbrengen van kruidachtige of houtachtige gewassen op gronden die ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van het plan niet met een dergelijke vegetatie waren begroeid;
 • i. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen en kaden;
 • j. het bestrooien of bespuiten van gronden met chemische bestrijdingsmiddelen;
 • k. werken met, of hebben van overdruk (10 bar of meer);
 • l. explosieven tot ontploffing te brengen inclusief het verrichten van seismisch onderzoek of de grond op welke wijze dan ook in trilling te brengen;
 • m. uitvoeren van heiwerkzaamheden of anderzijds het indrijven van voorwerpen.

23.5.2 Voorwaarden voor verlening vergunning

De in lid 23.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. het werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden is niet in strijd met de doeleindenomschrijving van het bestemmingsplan, of krachtens zodanige plannen gestelde eisen, een beheersverordening, een besluit als bedoeld in artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening dan wel met een voorbereidingsbesluit;
 • b. voor het werk of de werkzaamheid een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988, een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze is verleend indien zulks vereist is;
 • c. het werk of de werkzaamheid is niet in strijd met de regels gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of bij of krachtens het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

23.5.3 Uitzonderingen

Het onder lid 23.5.1 bepaalde is niet van toepassing voor werken of werkzaamheden welke:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, alsmede werken en werkzaamheden tot herstel van voor de waterkeringsfunctie ongewenste veranderingen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
 • d. het onderhoud en herstel dan wel aanpassen van bestaande oeverbeschoeiingen;
 • e. strekken tot behoud of tot herstel van de landschappelijke, natuurlijke of cultuurhistorische waarden.

23.5.4 Toelaatbaarheid

De in lid 23.5.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvoor hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in lid 23.1 genoemde doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

Voor zover het betreft een vergunning waarbij de waterhuishouding en/of de waterafvoer in het geding is wordt vooraf het waterschap gehoord.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 24 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 25 Algemene bouwregels

25.1 Algemene bepaling voor ondergronds bouwen
25.1.1 Ondergrondse werken

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden gelden, behoudens de in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.

25.1.2 Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, de volgende regels:

 • a. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3,30 m onder peil;
 • b. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met uitzondering van rioolwaterbuffers die ook buiten het bouwvlak mogen worden opgericht;
 • c. zowel onder bestaande bebouwing als buiten bestaande bebouwing zijn ondergrondse bouwwerken toegestaan, evenwel met inachtneming van het gestelde onder b.;
 • d. bij het berekenen van de blijkens de digitale verbeelding of deze regels geldende bebouwingspercentages, of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen uitsluitend mede in aanmerking genomen als de ondergrondse bouwwerken zich buiten de bestaande bebouwing bevinden.

25.1.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 25.1.2, onder a., voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 6,60 m onder peil en onder de voorwaarde dat:

 • a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
 • b. de waterwinningen en de grondwaterbescherming niet worden verstoord;
 • c. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

25.2 Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

25.3 Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten
25.3.1 Maximale maatvoering

In die gevallen dat afstanden tot, goot- en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge Hoofdstuk II van deze planregels is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

25.3.2 Minimale maatvoering

In die gevallen dat afstanden tot, goot- en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge Hoofdstuk II van deze planregels is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

25.3.3 Heroprichting

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in leden 25.3.1 en 25.3.2 uitsluitend van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.

Artikel 26 Algemene gebruiksregels

Het is verboden de in de artikelen 3 tot en met 23 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving.

Artikel 27 Algemene aanduidingsregels

27.1 Gebiedsaanduiding geluidszone - industrie
27.1.1 Bouwregels

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding “geluidszone – industrie” geldt, dat nieuwe geluidgevoelige objecten niet mogen worden gerealiseerd vanwege een hoge geluidbelasting als gevolg van industrielawaai.

27.1.2 Afwijken van de bouwregels

Mits de geluidbelasting als gevolg van industrielawaai op de gevels van geluidgevoelige gebouwen en/of functies niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een door burgemeester en wethouders verleende hogere grenswaarde, kan het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 27.1.1 en toestaan dat nieuwe geluidgevoelige objecten worden gebouwd dan wel functies worden toegestaan.

27.2 Gebiedsaanduiding milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (freatisch)
27.2.1 Verbodsregels

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding “milieuzone – grondwater-beschermingsgebied (freatisch)” is het niet toegestaan om:

 • a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan 3 m beneden het maaiveld;
 • b. de grond te roeren dieper dan 3 m beneden het maaiveld, of deze handeling toe te laten, of anderszins werken of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten;
 • c. een bodemenergiesysteem op te richten;
 • d. wegen, parkeerplaatsen, terreinen die open staan voor gemotoriseerd verkeer, vaarwegen of spoorwegen aan te leggen, veranderen of daaraan wijzigingen aan te brengen die de risico's voor de grondwaterkwaliteit verhogen.

27.2.2 Uitzonderingen

De in lid 27.2.1 gestelde verboden gelden niet voor:

 • a. het inrichten van boorputten ten behoeve van het provinciale grondwaterbeheer in het kader van de Wet bodembescherming en de Waterwet;
 • b. werkzaamheden ten behoeve van waterwinning met het oog op openbare drinkwaterproductie;
 • c. het saneren van de bodem en het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan een bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst, indien dat gebeurt overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet bodembescherming;
 • d. het oprichten van boorputten indien het voornemen tot het slaan van een boorput vier weken tevoren schriftelijk aan gedeputeerde Staten is gemeld en bij het maken en sluiten van een boorput het VKB-protocol 2006 Mechanisch boren als bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit in acht wordt genomen;
 • e. het verrichten van bodemonderzoeken die bij of krachtens wet zijn voorgeschreven.

27.2.3 Afwijken van de verbodsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in lid 27.2.1 als gewaarborgd is dat er geen sprake is van nadelige gevolgen voor de grondwaterwinning en met dien verstande dat de omgevingsvergunning alleen kan worden verleend wanneer Gedeputeerde Staten vooraf zijn gehoord.

27.3 Gebiedsaanduiding milieuzone - roerdalslenk 2
27.3.1 Verbodsregels

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding “milieuzone – roerdalslenk 2” is het niet toegestaan om:

 • a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben, dieper dan 30 m beneden het maaiveld;
 • b. de grond te roeren dieper dan 30 m beneden het maaiveld, of deze handeling toe te laten of anderszins werken of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slecht-doorlatende bodemlagen kunnen aantasten;
 • c. een bodemenergiesysteem op te richten, welke dieper reikt dan 30 m beneden het maaiveld;
 • d. boorputten op te richten wanneer de doorboorde weerstand biedende lagen en het boorgat, van 0 tot 3 m beneden het maaiveld, niet worden afgedicht met klei of bentoniet.

27.3.2 Uitzonderingen

De in lid 27.3.1 gestelde verboden gelden niet voor:

 • a. het inrichten van boorputten ten behoeve van het provinciale grondwaterbeheer in het kader van de Wet bodembescherming en de Waterwet;
 • b. het verrichten van bodemonderzoeken die bij of krachtens de wet zijn voorgeschreven.

27.3.3 Afwijken van de verbodsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in lid 27.3.1, als gewaarborgd is dat er geen sprake is van nadelige gevolgen voor de grondwaterwinning en met dien verstande dat de omgevingsvergunning alleen kan worden verleend wanneer Gedeputeerde Staten vooraf zijn gehoord.

27.4 Gebiedsaanduiding milieuzone - roerdalslenk 3
27.4.1 Verbodsregels

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding “milieuzone – roerdalslenk 3” is het niet toegestaan om:

 • a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben, dieper dan 80 m beneden het maaiveld;
 • b. de grond te roeren dieper dan 80 m beneden het maaiveld, of deze handeling toe te laten of anderszins werken of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slecht-doorlatende bodemlagen kunnen aantasten;
 • c. een bodemenergiesysteem op te richten, welke dieper reikt dan 80 m beneden het maaiveld;
 • d. boorputten op te richten wanneer de doorboorde weerstand biedende lagen en het boorgat, van 0 tot 3 m beneden het maaiveld, niet worden afgedicht met klei of bentoniet.

27.4.2 Uitzonderingen

De in lid 27.4.1 gestelde verboden gelden niet voor:

 • a. het inrichten van boorputten ten behoeve van het provinciale grondwaterbeheer in het kader van de Wet bodembescherming en de Waterwet;
 • b. het verrichten van bodemonderzoeken die bij of krachtens de wet zijn voorgeschreven.

27.4.3 Afwijken van de verbodsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in lid 27.4.1, als gewaarborgd is dat er geen sprake is van nadelige gevolgen voor de grondwaterwinning en met dien verstande dat de omgevingsvergunning alleen kan worden verleend wanneer Gedeputeerde Staten vooraf zijn gehoord.

27.5 Gebiedsaanduiding veiligheidszone - bevi
27.5.1 Bouwregels

Op de gronden mogen volgens de regels van de onderliggende bestemming die op die gronden rust, bouwwerken worden gebouwd mits deze niet kunnen worden aangemerkt als kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

27.5.2 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 27.5.1 voor de bouw van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten met dien verstande dat:

 • a. aangetoond wordt dat deze objecten voldoen aan de normen van het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR);
 • b. de bouwwerken zijn toegelaten krachtens de onderliggende bestemming.

27.6 Gebiedsaanduiding vrijwaringszone - molenbiotoop
27.6.1 Beschrijving gebiedsaanduiding

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding “vrijwaringszone - molenbiotoop” zijn de gronden primair bestemd voor de instandhouding van de belangen van de bestaande molen als werktuig en beeldbepalend element.

27.6.2 Bouwregels

Ongeacht hetgeen in de regels voor de op deze gronden rustende bestemming is bepaald, mag er ter plaatse van de gebiedsaanduiding “vrijwaringszone - molenbiotoop” worden gebouwd voor zover de windvang van de molen daardoor niet onevenredig wordt aangetast. Uitgangspunt hierbij is dat de optimale windvang tot maximaal 5 % mag worden beperkt. Voor de bepaling van de toegestane bouwhoogtes gelden de hoogtes zoals opgenomen op in de onderstaande matrix:

Afstand tot de molen:   Maximum bouwhoogte:  
50 m   4,16 m  
100 m   5,16 m  
150 m   6,16 m  
200 m   7,16 m  
250 m   8,16 m  
300 m   9,16 m  
350 m   10,16 m  
400 m   11,16 m  
450 m   12,16 m  
500 m   13,16 m  

Artikel 28 Algemene afwijkingsregels

28.1 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;
 • b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft;
 • c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van overige bouwwerken en toestaan dat de bouwhoogte van die bouwwerken wordt vergroot tot maximaal 10 m;
 • e. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van overige bouwwerken en toestaan dat de hoogte van die bouwwerken ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m, onder de voorwaarde dat losse masten met of zonder hekwerken, gebouwen e.d. alleen zijn toegestaan:
 • buiten de bebouwde kom en in landschappelijk minder gevoelige gebieden, langs grote verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen, benzinestations, knooppunten, viaducten, bedrijventerreinen en horecagelegenheden;
 • binnen de bebouwde kom op bedrijventerreinen en in sportparken;
 • f. de bestemmingsregels voor het plaatsen van overige bouwwerken ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten op elk gebouw.

28.2 Kleine bouwwerken

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze planregels een omgevingsvergunning kan worden verleend, kan een omgevingsvergunning worden verleend voor het bouwen van kleine, niet voor bewoning bestemde, bouwwerken van algemeen nut en religieuze doeleinden, zoals abri's, wachthuizen, transformatorhuizen, schakelhuizen, (ondergrondse) afvalcontainers, gemaalgebouwen, telefooncellen, monumenten, kapellen, weg-kruizen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, mits:

 • a. de oppervlakte per bouwwerk niet meer bedraagt dan 15 m²;
 • b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
 • c. de bouwwerken naar aard en afmetingen passen in het plan, met dien verstande, dat de bouwhoogte van overige bouwwerken niet meer dan 10 m mag bedragen.

28.3 Afwijken ter voorkoming van beperking meest doelmatige gebruik

Van de planregels wordt afgeweken indien strikte toepassing leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Artikel 29 Algemene wijzigingsregels

29.1 Wijzigingsbevoegdheid algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van:

 • a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 m en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
 • b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 m en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
 • c. het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten, indien technologische ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven;
 • d. het aanpassen van opgenomen regels in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.

Artikel 30 Algemene procedureregels

30.1 Omgevingsvergunning

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de procedure als vervat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.

30.2 Wijzigingsbevoegdheid

Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing.

30.3 Nadere eisen

Bij toepassing van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen, zoals deze onderdeel uitmaken van deze planregels, worden de volgende procedureregels in acht genomen:

 • a. het ontwerpbesluit tot het stellen van nadere eisen ligt met bijbehorende stukken gedurende 2 weken ter inzage;
 • b. burgemeester en wethouders maken de onder a. bedoelde terinzagelegging tevoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede op de gebruikelijke wijze bekend;
 • c. de bekendmaking houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
 • d. gedurende de onder a. genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders schriftelijke zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.

Artikel 31 Overige regels

31.1 Onderlinge rangorde dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen

Voor zover de in deze regels opgenomen dubbelbestemmingen en/of gebiedsaanduidingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, gelden:

31.2 Regeling omtrent parkeren en laden en lossen
31.2.1 Parkeren

Indien de omvang of de bestemming van een gebouw, dan wel bestemmingsvlak, daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Deze ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of bewoning van het gebouw, dan wel bestemmingsvlak, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer. Dit alles ter beoordeling van de gemeente, waarbij de gemeente toetst aan het op het moment van het verlenen van een omgevingsvergunning geldende gemeentelijke parkeerbeleid (zijnde thans “Parkeernormen en parkeerbijdrageregeling gemeente Maasgouw”).

31.2.2 Laden en lossen

Indien de bestemming van een gebouw, dan wel bestemmingsvlak, aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor laden en lossen van goederen, moet deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het gebouw behoort. Dit alles ter beoordeling van de gemeente, waarbij de gemeente toetst aan het op het moment van het verlenen van een omgevingsvergunning geldende gemeentelijke beleid omtrent laden en lossen.

31.2.3 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in leden 31.2.1 en 31.2.2:

 • a. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
 • b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

31.3 Andere wettelijke regelingen

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op het tijdstip van ter inzage leggen van het ontwerpplan.

31.4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in artikel 26 van deze planregels is een economisch delict in de zin van artikel 1a, sub 2°, van de Wet op de economische delicten en als zodanig strafbaar op grond van deze wet.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 32 Overgangsrecht

32.1 Overgangsrecht bouwwerken
32.1.1 Geoorloofd afwijkend bouwen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van dat plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

32.1.2 Reeds afwijkend bouwen volgens voorheen geldend bestemmingsplan

Lid 32.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat bestemmingsplan.

32.2 Afwijken van het overgangsrecht bouwwerken
32.2.1 Afwijkingsbevoegdheid voor vergroting van inhoud bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 32.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk zoals bedoeld in lid 32.1.1 met maximaal 10 %.

32.3 Overgangsrecht gebruik
32.3.1 Geoorloofd afwijkend gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

32.3.2 Verbod

Het is verboden het met het plan strijdige gebruik, bedoeld in lid 32.3.1 te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

32.3.3 Onderbreking van afwijkend gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 32.3.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

32.3.4 Reeds afwijkend gebruik volgens voorheen geldend bestemmingsplan

Lid 32.3.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat bestemmingsplan.

32.4 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik, als bedoeld in lid 32.3, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht met een omgevingsvergunning afwijken.

Artikel 33 Slotregels

33.1 Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Afbouw planvoorraad woningbouw 2018'.