direct naar inhoud van Artikel 3 Sport
Plan: Moeder Magdalenastraat 16A
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL049-VG01

Artikel 3 Sport

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - hobbymatige paardensport', het uitoefenen van hobbymatige paardensport;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'houtwal', uitsluitend een houtwal;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'erf', het erf bij de hobbymatige paardensport;
 • d. wegen, paden en verhardingen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de totale oppervlakte aan gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer dan 375 m² bedragen;
 • c. de goothoogte van gebouwen mag niet meer dan 3,5 meter bedragen.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'erf' bedraagt de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 2,5 meter;
 • b. er is ten hoogste één overkapping toegestaan met:
  • 1. een oppervlakte van maximaal 45 m2;
  • 2. een goothoogte van 3,5 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 1,5 meter.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Algemeen

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor:

 • a. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • b. detailhandel en groothandel;
 • c. opslagdoeleinden, uitgezonderd opslagdoeleinden die verband houden met de de beoefening van hobbymatige ruitersport;
 • d. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • e. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
3.4.2 Landschappelijke inpassing

Het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de voor 'Sport' aangewezen gronden conform de bestemming 'Sport' is alleen toegestaan als de houtwal, zoals ter plaatse van de aanduiding 'houtwal' aangegeven, is gerealiseerd en in stand wordt gehouden.