direct naar inhoud van 7.2 Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
Plan: Woning Hofstraat ong. Maasbracht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL042-VG01

7.2 Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

7.2.1 Zienswijzen

Vanaf 5 juli 2012 heeft gedurende zes weken (dus tot en met 15 augustus 2012) voor eenieder het ontwerp-bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken ter visie gelegen.

Gedurende de voormelde termijn van tervisielegging konden door eenieder schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren worden gebracht, te weten:

  • Door [reclamanten], wonende te Maasbracht in de gemeente Maasgouw, is één mondelinge zienswijze ingediend d.d. 1 augustus 2012, aangevuld d.d. 15 augustus 2012.
  • De Provincie heeft bij brief d.d. 18 juli 2012 (ontvangen d.d. 19 juli 2012) expliciet laten weten geen aanleiding te zien een zienswijze in te dienen.

Conclusie

De gemeente neemt de zienswijze van [reclamanten]in zoverre over dat er een nuancering plaatsvindt inzake het parkeren, zoals vermeld bij de beantwoording ad 5) in de als bijlage 7 bijgevoegde 'Nota van beantwoording zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Woning Hofstraat ong. Maasbracht', en wijzigt het bestemmingsplan op dat punt en verklaart de zienswijze voor het overige ongegrond.

 

7.2.2 Ambtshalve wijzigingen

Er bestaat aanleiding tot de volgende ambtshalve wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan:

  • De bepalingen ten aanzien van zogenoemde 'dove gevels' voor het bouwplan worden in de bouwregels (artikel 3) zodanig geredigeerd dat hiermee de aanduidingen op de verbeelding kunnen vervallen.
  • Het bouwvlak, dat reeds vrijwel strak gelegen is om het bouwplan, mag derhalve 100% bebouwd worden; Om de realisatie van bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak mogelijk te kunnen maken wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen in de bouwregels (artikel 3) met onder meer de randvoorwaarden dat er geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van derden, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
  • De aanduiding 'milieuzone – roerdalslenk 2 (artikel 7.3) wordt aangepast aan het Handboek Bestemmingsplannen van de gemeente Maasgouw.
  • De in de aanduidingen 'milieuzone – akkerbouwbedrijf' (artikel 7.2) en 'veiligheidszone – propaantank' (artikel 7.4) opgenomen wijzigingsbevoegdheid, en daarmee de redactie, aanpassen naar een afwijkingsbevoegdheid conform Handboek Bestemmingsplannen van de   gemeente Maasgouw. In beide gevallen blijft er sprake van een collegebevoegdheid, er kan maar er hoeft geen gebruik van gemaakt te worden.