direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene aanduidingsregels
Plan: Woning Hofstraat ong. Maasbracht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL042-VG01

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels

7.1 milieuzone - akkerbouwbedrijf
7.1.1 Bouwregels

Ten aanzien van de aanduiding 'milieuzone - akkerbouwbedrijf' geldt dat geurgevoelige objecten of functies niet mogen worden gerealiseerd ter bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in verband met een (nabij) aanwezig akkerbouwbedrijf.

7.1.2 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van het akkerbouwbedrijf, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 7.1.1 voor de bouw van geurgevoelige objecten of functies.

7.2 milieuzone - roerdalslenk 2
7.2.1 Verbodsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - roerdalslenk 2' is het niet toegestaan om:

  • a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan 30 meter beneden het maaiveld;
  • b. de grond te roeren dieper dan 30 meter beneden het maaiveld, of deze handeling toe te laten, of anderszins werken of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slechtdoorlatende bodemlagen kunnen aantasten;
  • c. een bodemenergiesysteem op te richten, welke dieper reikt dan 30 meter beneden het maaiveld;
  • d. boorputten op te richten wanneer de doorboorde weerstandbiedende lagen en het boorgat, van 0 tot 3 meter beneden het maaiveld, niet worden afgedicht met klei of bentoniet.

7.2.2 Uitzonderingen

De in artikel 7.2.1 onder a. en b. gestelde verboden gelden niet voor:

  • a. het inrichten van boorputten ten behoeve van het provinciale grondwaterbeheer in het kader van de Wet bodembescherming en de Waterwet;
  • b. het verrichten van bodemonderzoeken die bij of krachtens wet zijn voorgeschreven.

7.2.3 Afwijken van de verbodsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 7.2.1 onder a. en b. als gewaarborgd is dat geen sprake is van nadelige gevolgen voor de grondwaterwinning en met dien verstande dat de omgevingsvergunning alleen kan worden verleend wanneer Gedeputeerde Staten vooraf gehoord is.

 

7.3 veiligheidszone - propaantank
7.3.1 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - propaantank' geldt dat (beperkt) kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen niet mogen worden gerealiseerd ter bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in verband met een (nabij) aanwezige propaantank.

7.3.2 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veiligheidsrisico van de (beperkt) kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 7.3.1 voor de bouw van (beperkt) kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.