Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Brede School Maasbracht
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL039-VG01

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;
 2. voet- en rijwielpaden;
 3. minimaal 148 parkeervoorzieningen;
 4. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 5. straatmeubilair;
 6. voorzieningen van algemeen nut;
 7. kunstwerken;
 8. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 9. oeververbindingen (bruggen).
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. op of in deze gronden mogen uitsluitend een fietsenstalling en gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd;
 2. de goothoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 meter;
 3. de maximale oppervlakte van een gebouw bedraagt 15 m², met uitzondering van de fietsstalling, welke een maximale oppervlakte heeft van 400 m².
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. de maximale bouwhoogte van lichtmasten, bewegwijzering en verkeersregulering bedraagt 8 meter;
 2. overkappingen zijn niet toegestaan;
 3. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 5 meter.
5.3 Specifieke gebruiksregels
5.3.1 Strijdig gebruik
 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken , wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
 1. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 2. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
5.3.2 Zeecontainers
 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het (semi) permanent plaatsen van (zee)containers, anders dan ten behoeve van de bouwactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning in de zin van Wet algemene bepalingen omgevingsvergunningen is vereist.