Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Dorpsstraat 73 te Ohé en Laak
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL031-VG01

Artikel 3 Recreatie - Verblijfsrecreatie

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 3' voor recreatieappartementen, een stallingsruimte en een Bed & Breakfast;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', maximaal één bedrijfswoning;
c. ter plaatse van de aanduiding 'tuin', voor een onverharde tuin;
 
met de daarbij behorende:
d. wegen, paden en verhardingen, met dien verstande dat die niet zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'tuin', tenzij ondergeschikt aan en ten behoeve van de functie tuin;
e. parkeervoorzieningen;
f. groenvoorzieningen;
g. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
h. voorzieningen van algemeen nut.
 
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwingspercentage";
c. de goot- en bouwhoogte van gebouwen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse met de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven.
 
3.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. één bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning";
b. recreatieappartementen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. recreatieappartementen zijn slechts toegestaan ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - 3";
2. het maximum aantal toegestane recreatieappartementen bedraagt 10;
c. een bed&breakfast dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. bed&breakfast is slechts toegestaan ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - 3";
2. het maximum aantal toegestane kamers bedraagt 5.
 
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter;
b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 8 meter;
c. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter.
 
3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Verboden gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. permanente of tijdelijke bewoning, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'
b. kamperen in kampeermiddelen.
c. detailhandel;
d. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
e. zelfstandige horeca
f. het gebruik van de gronden met de aanduiding 'tuin' ten behoeve van parkeren;
g. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
h. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
i. de tijdelijke of permanente huisvesting van tijdelijke werknemers en seizoensarbeiders.
 
3.3.2 Landschappelijke inpassing
Het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de voor ‘recreatie’ aangewezen gronden
conform de bestemming ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’ is alleen toegestaan als de landschappelijke
inpassing conform het inpassingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels, is uitgevoerd en in
stand wordt gehouden.
 
3.4 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:
a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
 
3.5 Afwijken van de bouwregels
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonmilieu ter plaatse, de ruimtelijke kwaliteit en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 sub c onder 2 voor het toestaan van maximaal 9 kamers, onder de volgende voorwaarden:
a. de uitbreiding van het aantal kamers dient inpandig, in de bestaande bebouwing plaats te vinden;
b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving wordt niet onevenredig nadelig beïnvloed;
c. de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad.