Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Dorpsstraat 73 te Ohé en Laak
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL031-VG01

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

10.1 Milieuzone - Roerdalslenk 2
10.1.1 Bouwregels
Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone- Roerdalslenk 2' is het niet toegestaan om:
a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan 30 meter beneden het maaiveld;
b. de grond te roeren dieper dan 30 meter beneden het maaiveld, of deze handeling toe te laten, of anderszins werken of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slechtdoorlatende bodemlagen kunnen aantasten.
 
10.1.2 Afwijkingen van de bouwregels
De in artikel 10.1.1 gestelde verboden gelden niet voor:
a. het inrichten van boorputten ten behoeve van het provinciale grondwaterbeheer in het kader van de Wet bodembescherming en de Waterwet;
b. het verrichten van bodemonderzoeken die bij of krachtens wet zijn voorgeschreven.
 
Indien er bij de werkzaamheden als bedoeld in dit artikel sprake is van een boorput, dienen de doorboorde weerstandbiedende lagen en het boorgat, van 0 tot 3 meter beneden het maaiveld, te worden afgedicht met klei of bentoniet.
 
10.1.3 Ontheffing
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden in dit artikel.