Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Sangershoeve
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL025-VG01

Artikel 6 Verkeer

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat dit slechts tijdens het toeristisch seizoen is toegestaan;
b. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
d. voorzieningen van algemeen nut.
 
6.2 Bouwregels
Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.
 
6.3 Specifieke gebruiksregels
6.3.1 Algemeen
Het gebruik van de gronden voor parkeervoorzieningen is enkel mogelijk indien ter plaatse van de bestemmingen ‘Natuur’ en ‘Groen’ wordt voorzien in de landschappelijke inpassing.
 
6.3.2 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. parkeren, in de periode buiten het toeristisch seizoen;
b. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.