Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Sangershoeve
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL025-VG01

Artikel 5 Recreatie - Verblijfsrecreatie

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Recreatie-verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het kamperen in kampeermiddelen met een maximum van 40 plaatsen;
b. het kamperen in trekkershutten uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - trekkershutten";
c. centrale voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - centrale voorzieningen;
d. het verblijven in recreatieappartementen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - recreatieappartementen";
e. een bed&breakfast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bed&breakfast";
f.  een horecavoorziening tot en met de categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "horeca";
g. maximaal één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning"
h. extensieve dagrecreatieve doeleinden met daarbij behorende voorzieningen;
 
met de daarbij behorende:
i. wegen, paden en verhardingen;
j. parkeervoorzieningen;
k.groenvoorzieningen;
l. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
m. voorzieningen van algemeen nut.
 
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.
 
5.2.2 (Bedrijfs)gebouwen
Voor het bouwen van (bedrijfs)gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van gebouwen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse met de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven;
b. de bouwhoogte van gebouwen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven;
c. één bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning";
d. trekkershutten zijn in afwijking van het bepaalde in 5.2.1 sub a toegestaan buiten het bouwvlak. Hierbij dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. trekkershutten zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie -trekkershutten";
2. de maximale oppervlakte per trekkershut bedraagt 30 m²;
3. de maximale hoogte bedraagt 3,5 meter vanaf waar de grond geraakt wordt;
4. de onderlinge afstand dient minimaal 5 meter te bedragen;
e. recreatieappartementen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden;
1. appartementen zijn slechts toegestaan ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - recreatieappartementen";
2. appartementen mogen enkel binnen het bouwvlak worden opgericht;
3. het maximum aantal toegestane appartementen bedraagt 10.
 
5.2.3 Bijgebouwen
Voor het bouwen van tot bij de bedrijfswoning behorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag respectievelijk niet meer dan 4 meter en 6 meter bedragen;
b. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 130 m².
 
5.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter;
b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 4 meter.
 
5.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing:
a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
 
5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Algemeen
Het gebruik van de gronden is enkel mogelijk indien ter plaatse van de bestemming ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’ wordt voorzien in de landschappelijke inpassing en deze in stand wordt gehouden.
 
5.4.2 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. kamperen, indien de onderlinge afstand tussen de kampeermiddelen minder dan 3 meter bedraagt;
b. detailhandel;
c. permanente of tijdelijke bewoning, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
d. horeca, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding "horeca";
e. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
f.  opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
g. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
h. de tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers of seizoensarbeiders.