Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Sangershoeve
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL025-VG01

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen.
 
3.2 Bouwregels
Op de voor 'Groen aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.
 
3.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.