Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Sangershoeve
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1641.BPL025-VG01

Artikel 14 Algemene aanduidingsregels

14.1 Milieuzone - Geurzone
14.1.1 Bouwregels
Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - Geurzone' geldt dat geen nieuwe milieugevoelige bestemmingen zijn toegestaan in verband met de geuremissie.
 
14.1.2 Afwijken van de bouwregels
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het gebruik van het rioolgemaal, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 14.1.1 en worden toegestaan dat nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gebouwd dan wel functies worden toegestaan, mits de geurbelasting vanwege het rioolgemaal ten aanzien van deze geurgevoelige gebouwen en/of functies niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een door burgemeester en wethouders verleende hogere grenswaarde.
 
14.2 Milieuzone - Roerdalslenk 2
14.2.1 Bouwregels
Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone- Roerdalslenk 2' is het niet toegestaan om:
a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan 30 meter beneden het maaiveld;
b. de grond te roeren dieper dan 30 meter beneden het maaiveld, of deze handeling toe te laten, of anderszins werken of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slechtdoorlatende bodemlagen kunnen aantasten.
 
14.2.2 Uitzonderingen
De in artikel 14.2.1 gestelde verboden gelden niet voor:
a. het inrichten van boorputten ten behoeve van het provinciale grondwaterbeheer in het kader van de Wet bodembescherming en de Waterwet;
b. het verrichten van bodemonderzoeken die bij of krachtens wet zijn voorgeschreven.
 
Indien er bij de werkzaamheden als bedoeld in dit artikel sprake is van een boorput, dienen de doorboorde weerstandbiedende lagen en het boorgat, van 0 tot 3 meter beneden het maaiveld, te worden afgedicht met klei of bentoniet.
 
14.2.3 Afwijken van de bouwregels
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden in dit artikel.