direct naar inhoud van Artikel 13 Tuin
Plan: Oude kern Stevensweert
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL016-VG01

Artikel 13 Tuin

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vestingwerken, waaronder bemuurde wallen, bastions en ravelijnen;
 • b. tuinen bij aangrenzende woningen, inclusief bijbehorende verhardingen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. bermen en beplanting;
 • e. voet- en fietspaden;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. kunstwerken;
 • h. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt de bouwhoogte zoals aanwezig ten tijde van ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan.
13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale hoogte van lichtmasten bedraagt 8 meter;
 • b. overkappingen zijn niet toegestaan;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 5 meter.
13.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door het verwijderen van een bouwvlak indien de in dat bouwvlak aanwezige bebouwing is gesloopt.