direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer
Plan: Beegden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL014-VG01

Artikel 16 Verkeer

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom', een monumentale boom;
 • f. straatmeubilair;
 • g. voorzieningen van algemeen nut;
 • h. kunstwerken;
 • i. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • j. oeververbindingen (bruggen);
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', een vrachtwagenparkeerterrein.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 meter;
 • c. de maximale oppervlakte van een gebouw bedraagt 15 m².
16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van lichtmasten, bewegwijzering en verkeersregulering bedraagt 8 meter;
 • b. overkappingen zijn niet toegestaan;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 5 meter.
16.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval verstaan het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.