direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene ontheffingsregels
Plan:"Eerdweg 4 Beegden"
Status:vastgesteld
Plantype:bestemmingsplan
IMRO-idn:NL.IMRO.1641.BPL012-VG02

Artikel 10 Algemene ontheffingsregels

10.1 Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 • a.het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;
 • b.de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft;
 • c.de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • d.de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 meter;
 • e.de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 meter, onder de volgende voorwaarden. Losse masten met of zonder hekwerken, gebouwen e.d. zijn alleen toegestaan:
  • 1.buiten de bebouwde kom en in landschappelijk minder gevoelige gebieden, langs grote verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen, benzinestations, knooppunten, viaducten, bedrijventerreinen en horecagelegenheden;
  • 2.binnen de bebouwde kom op bedrijventerreinen en sportparken;
 • f.de bestemmingsbepalingen voor het plaatsen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten op elk gebouw.

10.2 Ontheffing kleine bouwwerken

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze planregels ontheffing kan worden verleend, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd ontheffing te verlenen van de desbetreffende bepalingen van het plan voor:

Het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en religieuze doeleinden, zoals abri's, wachthuizen, transformatorhuizen, schakelhuizen, (ondergrondse) afvalcontainers, gemaalgebouwen, telefooncellen, monumenten, kapellen, wegkruizen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, mits:

 • a.de oppervlakte per bouwwerk niet meer bedraagt dan 15 m²;
 • b.de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 meter;
 • c.de bouwwerken naar aard en afmetingen passen in het plan, met dien verstande, dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 10 meter mag bedragen;
 • d.wanneer het betreft gronden gelegen binnen de bestemming Waterstaat - Waterbergend rivierbed het bepaalde in het desbetreffende artikel in acht wordt genomen.