direct naar inhoud van Artikel 32 Algemene aanduidingsregels
Plan: Ohé en Laak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL009-VG01

Artikel 32 Algemene aanduidingsregels

32.1 Milieuzone - Bodemverontreinigingsgebied
32.1.1 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - Bodemverontreinigingsgebied' mag niet worden gebouwd.

32.1.2 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de volksgezondheid en het milieu, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 32.1.1 onder b., voor de bouw van bouwwerken welke zijn toegelaten krachtens de onderliggende bestemming, mits als gevolg van de bouwactiviteiten geen nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu ontstaan en zullen ontstaan.

32.1.3 Bestaande bebouwing

De in 32.1.2 bedoelde ontheffing wordt geacht te zijn verleend ten aanzien van bouwwerken, of een complex van bouwwerken die bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan, dan wel mogen worden opgericht krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde bouwvergunning.

32.1.4 Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder toestemming van de provincie Limburg de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

  • a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden gerekend: afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
  • b. het ophogen van de bodem;
  • c. het uitvoeren van hei-werkzaamheden en het op één of andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond;
  • d. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen, parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
  • e. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
  • f. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
  • g. het aanleggen of rooien van bos, boomgaard of houtgewas waarbij stobben worden geplaatst of verwijderd;
  • h. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
32.2 Milieuzone - Geurzone
32.2.1 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - Geurzone' geldt dat geen nieuwe milieugevoelige bestemmingen zijn toegestaan in verband met de geuremissie.

32.2.2 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het gebruik van het rioolgemaal, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 32.2.1 en toegestaan worden dat nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gebouwd dan wel functies worden toegestaan, mits de geurbelasting vanwege het rioolgemaal ten aanzien van deze geurgevoelige gebouwen en/of functies niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een door burgemeester en wethouders verleende hogere grenswaarde.

32.3 Vrijwaringszone - Molenbiotoop

Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - Molenbiotoop' zijn de gronden primair bestemd voor de instandhouding van de belangen van de bestaande molen als werktuig en beeldbepalend element.

Ongeacht hetgeen in de regels voor de op deze gronden rustende bestemming is bepaald, mag er ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - Molenbiotoop' niet worden gebouwd voor zover de windvang van de molen daardoor niet onevenredig wordt aangetast. Uitgangspunt hierbij is dat de optimale windvang tot maximaal 5 % mag worden beperkt. Voor de bepaling van de toegestane bouwhoogtes gelden de hoogtes zoals opgenomen op in de onderstaande maxtrix.

Afstand tot de molen   Maximale bouwhoogte  
50 meter   4,16 meter  
100 meter   5,16 meter  
150 meter   6,16 meter  
200 meter   7,16 meter  
250 meter   8,16 meter  
300 meter   9,16 meter  
350 meter   10,16 meter  
400 meter   11,16 meter  
450 meter   12,16 meter  
500 meter   13,16 meter