direct naar inhoud van Artikel 8 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Bedrijventerreinen Maasbracht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL003-VG01

Artikel 8 Recreatie - Dagrecreatie

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven', een haven ten behoeve van pleziervaartuigen;

met de daarbij behorende:

 • b. wegen, paden en verhardingen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • f. voorzieningen van algemeen nut.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' gelden de volgende bepalingen:

 • a. het bebouwd oppervlak mag niet meer dan 700 m2 bedragen;
 • b. de goothoogte mag niet meer dan 3,5 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer dan 5 meter bedragen;
 • d. de afstand van de gebouwen tot de bestemmingsgrens bedraagt aan de zijde van een weg tenminste 10 meter en voor het overige tenminste 3 meter;
 • e. de afstand van de gebouwen tot de bestemmingsgrens bedraagt aan de zijde van een weg tenminste 10 meter en voor het overige tenminste 3 meter;
 • f. de lengte van steigers mag niet meer dan 120 meter per steiger bedragen en de afstand tussen de steigers onderling bedraagt tenminste 20 meter.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 8 meter.

8.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. detailhandel;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning;
 • c. horeca;
 • d. ligplaats voor woonschepen;
 • e. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • f. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • g. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.