direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Bedrijventerreinen Maasbracht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL003-VG01

Artikel 4 Bedrijventerrein

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2';
 • b. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 2 tot en met 3.1 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1';
 • c. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 2 tot en met 3.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2';
 • d. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 3.1 tot en met 4.1 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1';
 • e. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 3.1 tot en met 4.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2';
 • f. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 4.1 tot en met 5.1 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1';
 • g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', een bedrijfswoning;
 • h. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - scheepswerf', een scheepswerf;
 • i. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - transportbedrijf', een transportbedrijf;
 • j. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - geluidzoneringsplichtige inrichting' een inrichting als bedoeld in bijlage 1 onderdeel D van het Bor;
 • k. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sluis', uitsluitend een sluis;
 • l. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg;
 • m. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - brekerij', een brekerij;
 • n. productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
 • o. uitsluitend aan de bedrijfsvoering ondergeschikte kantoren;
 • p. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', uitsluitend nutsvoorzieningen;
 • q. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bunkerstation', een bunkerstation;
 • r. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - metaalbewerker', een metaalbewerker of een bedrijf in metaaloppervlakte behandeling;
 • s. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - houtbewerker', een houtbewerker;
 • t. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - recycling edelmetalen', een recyclingbedrijf wat edelmetalen recycled;
 • u. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - recycling metalen', een recyclingbedrijf wat metalen recycled;
 • v. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage', een garagebedrijf;
 • w. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - veevoer', een bedrijf wat veevoer produceert met een productie van meer dan 100 ton per uur en de op- en overslag behorende bij het veevoer bedrijf;
 • x. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - jachtenbouw', een jachtenbouw bedrijf;
 • y. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kartonfabriek', een kartonfabriek;
 • z. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - scheepsmotorenfabriek' een machinefabriek dan wel reparatiebedrijf ten behoeve van scheepsmotoren.
 • aa. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'muziekschool' een muziekschool en muziekstudio.

met de daarbij behorende:

 • ab. wegen en paden;
 • ac. groenvoorzieningen;
 • ad. parkeervoorzieningen;

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op minimaal 5 meter vanaf de weg;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven;
 • c. gebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn ook buiten het bouwvlak toegestaan.

4.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, geen (bedrijfs)woningen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen op de erfgrens gerealiseerd worden of op een minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 3 meter, waarbij het bepaalde in 4.2.1 a in acht dient te worden genomen;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.

4.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter;
 • d. de minimale afstand tot zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 meter;
 • e. de maximale inhoud bedraagt 750 m3.

4.2.4 Aan de bedrijfsvoering ondergeschikte kantoren

Voor het bouwen van aan de bedrijfsvoering ondergeschikte kantoren gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale gezamenlijke oppervlakte van aan de bedrijfsvoering ondergeschikte kantoren mag niet meer bedragen dan 30% van het totale bedrijfsoppervlak met een maximum van 500 m²;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven.
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.

4.2.5 Aan de bedrijfsvoering ondergeschikte detailhandel

Voor aan de bedrijfsvoering ondergeschikte detailhandel gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan ondergeschikte detailhandel mag niet meer bedragen dan 30% van het totale bedrijfsoppervlak met een maximum van 500 m2;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven.
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.

4.2.6 Bijgebouwen bij (bedrijfs)woningen

Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3,30 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,5 meter;
 • c. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 meter;
 • d. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen bedraagt 70 m².

4.2.7 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van vlaggenmasten, verlichtingsarmaturen en lichtmasten bedraagt 8 meter, met dien verstande dat de hoogte van vlaggenmasten, verlichtingsarmaturen en lichtmasten vóór de voorgevellijn 5 meter bedraagt;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 15 meter;
 • d. vaste kranen hoger dan 15 meter zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - scheepswerf' en ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1'; de maximale hoogte bedraagt 35 m;
 • e. de maximale hoogte van bouwwerken geen gebouwende zijne ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - brekerij', bedraagt 30 meter;
 • f. zonnecollectoren zijn op het gehele bouwperceel toegestaan.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

4.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bedrijfsvoering kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 4.2 voor het overschrijden van de maximale bouwhoogte met maximaal 3 meter ten behoeve van de realisatie van een dakopbouw;

4.5 Specifieke gebruiksregels
4.5.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik voor:

 • a. geluidzoneringsplichtige inrichtingen, behoudens geluidzoneringsplichtinge inrichtingen als bedoeld in 4.1 sub j;
 • b. wonen, behoudens in de woningen als bedoeld in 4.1 sub g;
 • c. detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel als bedoeld in 4.1 sub n;
 • d. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg;
 • e. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • f. opslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn van bedrijfsgebouwen;
 • g. opslag van goederen achter de voorgevelrooilijn hoger dan zes meter, waarbij de maximale opslaghoogte niet geldt voor de opslag van boten en bokken;
 • h. zelfstandige kantoren;
 • i. risicovolle inrichtingen.

4.5.2 (Zee)containers

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het permanent plaatsen van (zee)containers waarvoor een omgevingsvergunning in de zin van Wet algemene bepalingen omgevingsvergunningen is vereist.

4.6 Afwijken van de gebruiksregels
4.6.1 Hogere categorie

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in artikel 4.1 onder a. tot en met f. alsmede het bepaalde in artikel 4.5.1 onder a. teneinde bedrijven toe te staan uit een hogere categorie, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de milieubelasting van het betreffende bedrijf op de omgeving is niet groter dan de milieubelasting van een bedrijf dat ter plaatse op basis van deze regels zonder afwijking is toegestaan;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden plaats;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woon- en leefmilieu in de directe omgeving;
 • d. bedrijven uit maximaal categorie 5.2, als genoemd in Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten, zijn toegestaan.

4.6.2 Naar aard en omvang vergelijkbare bedrijven

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in artikel 4.1 onder a. tot en met f. alsmede het bepaalde in artikel 4.5.1 onder a. teneinde bedrijven toe te staan die niet zijn genoemd in Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de bedrijvigheid is wat betreft aard en omvang vergelijkbaar met de bedrijvigheid welke op basis van deze regels zonder afwijking is toegestaan;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden plaats;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woon- en leefmilieu in de directe omgeving.

4.6.3 Risicovolle inrichting

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de omliggende bedrijven kan met een omgevinsgvergunning worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.5.1 h ten behoeve van het toelaten van een risicovolle inrichting, mits de plaatsgebonden risicocontour (10-6 contour) niet buiten de perceelsgrens ligt;

4.7 Wijzigingsbevoegdheid
4.7.1 Verwijderen aanduiding 'bedrijfswoning'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduiding 'bedrijfswoning' te verwijderen mits de bedrijfswoning ter plaatse niet meer als zodanig aanwezig is of voor de duur van ten minste één jaar niet meer als zodanig in gebruik is.