direct naar inhoud van Artikel 10 Water - Riviergebonden
Plan: Bedrijventerreinen Maasbracht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL003-VG01

Artikel 10 Water - Riviergebonden

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Riviergebonden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de scheepvaart;
 • b. de beheersing van de waterstand en de waterbeheersing;
 • c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - werkschip', een werkschip, waarbij het totaal aantal werkschepen niet meer mag bedragen dan dat er aanwezig waren ten tijde van het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan en voorts het bepaalde in artikel 4 in acht dient te worden genomen, waarbij tevens geldt dat op een werkschip geen bedrijfswoningen en/of kantoren zijn toegestaan;
 • d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - werkstrook', een werkstrook, waarbij het bepaalde in artikel 4 in acht dient te worden genomen en waarbij tevens geldt dat de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten onlosmakelijk verbonden dient te zijn met de vestiging cq. uitoefening van bedrijven als toegelaten op de aangrenzende bestemming 'Bedrijventerrein' en waarbij eveneens geldt dat het functioneren van het scheepvaartverkeer te allen tijde gewaarborgd dient te zijn;
 • e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - sluishaven', een haven voor binnenvaartschepen, welke uitsluitend gebruikt mag worden voor binnenvaartschepen die tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de sluis te Maasbracht, bijvoorbeeld ten tijde van druk scheepvaartverkeer of hoog water;
 • f. het behoud en herstel van natuurwaarden;
 • g. waterlopen en waterpartijen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. infiltratievoorzieningen;
 • j. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 5 meter;

10.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - werkstrook', zijn de volgende bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan:

 • a. bakens;
 • b. aanlegsteigers;
 • c. pontons;
 • d. botenhuizen ter reparatie;
 • e. hellingbanen;
 • f. hefbokken;
 • g. beschoeiingen;
 • h. damwanden;
 • i. doorvaartconstructies;

10.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik:

 • a. als ligplaats alsmede voor het laden en lossen van schepen, behorende tot inrichtingen als bedoeld in bijlage 1 onderdeel D van het Bor;
 • b. als ligplaats voor woonschepen;
 • c. voor het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - werkstrook', voor bedrijfswoningen, kantoren en voor dag- of verblijfsrecreatie zoals jachthavens, waaronder mede begrepen het uitsluitend uit recreatieve overwegingen innemen van een ligplaats door jachten en schepen en het gebruik als winterberging;

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.4.1 Verbod

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren die voorkomen in de onderstaande opsomming:

 • a. enig werk te maken dan wel in een bestaand werk verandering te brengen;
 • b. grond, bagger, specie, puin of andere zinkende stoffen te stapelen, storten of neer te leggen;
 • c. ontgrondingen te verrichten;
 • d. bovengrondse constructies, installaties of apparatuur, vistoestellen inbegrepen, aan te brengen;
 • e. een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting, niet bestemd voor vervoer, vast te leggen, uitgezonderd ter plaatse van de functieaanduiding specifieke vorm van water- werkschip.

Deze omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • f. het werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden is niet in strijd met de doeleindenomschrijving van het bestemmingsplan, of krachtens zodanige plannen gestelde eisen, een beheersverordening, een besluit als bedoeld in artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening dan wel met een voorbereidingsbesluit;
 • g. voor het werk of de werkzaamheid een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988, een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze is verleend indien zulks vereist is;
 • h. het werk of werkzaamheid is niet in strijd met de regels gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening of bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening.

10.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 10.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. vallen binnen het kader van de normale bodemexploitatie en bodemgebruik;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

10.4.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 10.4.1 zijn slechts toelaatbaar, gehoord de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, en door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect, te verwachten gevolgen de in 10.1 genoemde functies van deze gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.