direct naar inhoud van Artikel 13 Sport
Plan: Kern Wessem
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL001-VG01

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van sportactiviteiten;
 • b. aan de sportactiviteit ondergeschikte en gerelateerde horecavoorziening in de vorm van een kantine, met een maximale oppervlakte van 200 m² waarbij slechts 1 horecavoorziening per bestemmingsvlak aanwezig is en het één aaneengesloten locatie(pand) betreft;

met daarbij behorende:

 • c. wegen, paden en verhardingen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwd oppervlak mag niet meer dan 5% bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven;
 • c. de goothoogte van gebouwen mag niet meer dan 3,5 meter bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' een andere maximale goothoogte is aangegeven;
 • d. de afstand van de gebouwen tot de bestemmingsgrens bedraagt, indien geen bouwvlak is aangegeven, aan de zijde van een weg tenminste 10 meter en voor het overige tenminste 3 meter.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. het bebouwd oppervlak mag niet meer dan 5% bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding maximum bebouwingspercentage een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven;
 • b. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 meter mag bedragen;
 • c. de maximale bouwhoogte van (licht)masten en ballenvangers bedraagt 15 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3,5 meter, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m²;
 • e. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

13.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 13.2 ten behoeve van de bouw van een tribune met een maximale bouwhoogte van 10 meter, met dien verstande dat:

 • a. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. de tribune landschappelijk wordt ingepast.

13.4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

13.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • b. detailhandel en groothandel;
 • c. opslagdoeleinden, uitgezonderd opslagdoeleinden die verband houden met de sportbeoefening;
 • d. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • e. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.