direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Kern Wessem
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL001-VG01

Artikel 12 Recreatie - Verblijfsrecreatie

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven', een haven ten behoeve van pleziervaartuigen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning', een recreatiewoning;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - watersportcentrum', de watersport, de dagrecreatie en de verblijfsrecreatie;

met de daarbij behorende:

 • d. wegen, paden en verhardingen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen;
 • h. voorzieningen van algemeen nut.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a Ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven'
 • 1. het bebouwd oppervlak mag niet meer dan 1.500 m2 bedragen;
 • 2. de goothoogte mag niet meer dan 3,5 meter bedragen;
 • 3. de bouwhoogte mag niet meer dan 5 meter bedragen;
 • 4. de afstand van de gebouwen tot de bestemmingsgrens bedraagt aan de zijde van een weg tenminste 10 meter en voor het overige tenminste 3 meter;
 • 5. de afstand van de gebouwen tot de bestemmingsgrens bedraagt aan de zijde van een weg tenminste 10 meter en voor het overige tenminste 3 meter;
 • 6. het aantal steigers mag niet meer dan 8 bedragen, de lengte mag niet meer dan 120 meter per steiger bedragen en de afstand tussen de steigers onderling bedraagt tenminste 55 meter.

b Ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning'
 • 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • 2. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven;
 • 3. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven;
 • 4. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.

c Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - watersportcentrum'
 • 1. uitsluitend mobiele gebouwen mogen worden gebouwd dan wel geplaatst;
 • 2. de totale oppervlakte mag niet meer dan 420 m2 bedragen;
 • 3. de goothoogte mag niet meer dan 3,5 meter bedragen;
 • 4. de afstand van de mobiele gebouwen tot de bestemmingsgrens bedraagt aan de zijde van de weg tenminste 5 meter;
 • 5. de onderlinge afstand tussen de mobiele gebouwen bedraagt tenminste 3 meter.

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter;
 • b. het bebouwd oppervlak ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' mag niet meer dan 8.500 m2bedragen;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 8 meter, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' waar een maximale bouwhoogte van 3 meter geldt.

12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • d. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • e. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • f. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • g. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • h. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

12.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. detailhandel, met uitzondering van het drijvend voorzieningengebouw waarvan het verkoopvloeroppervlak niet meer dan 1000 m2 mag bedragen;
 • b. permanente of tijdelijke bewoning;
 • c. horeca, uitgezonderd ter plaatse van het drijvend voorzieningengebouw;
 • d. ligplaats voor woonschepen;
 • e. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • f. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • g. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.