direct naar inhoud van Artikel 10 Maatschappelijk
Plan: Kern Wessem
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1641.BPL001-VG01

Artikel 10 Maatschappelijk

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats', een begraafplaats;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne', een brandweerkazerne;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'gezondheidszorg', een instelling in de gezondheidszorg;

met de daarbij behorende:

 • e. wegen en paden;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen
 • h. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven. Ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' mag de oppervlakte in totaal niet meer dan 100 m² bedragen;
 • c. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' bedraagt de afstand tot de bouwperceelsgrens minimaal 10 meter;
 • f. voor zover de bestaande gebouwen niet voldoen aan het bepaalde onder c. en d. zijn in afwijking hiervan de bestaande bouw- en goothoogte van gebouwen toegestaan, zoals deze aanwezig waren op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan.

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van (licht)masten bedraagt 8 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m²;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • e. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • f. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • g. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • h. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • i. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

10.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. erotisch getinte bedrijven en prostitutie;
 • b. detailhandel, met uitzondering van horecagerelateerde detailhandel;
 • c. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.